Collegebesluitenlijst 9 januari 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 16 januari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 december 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Kadernota 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

1. de bijgevoegde concept reactiebrief vast te stellen;
2. de raad te informeren over de reactiebrief.
 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het concept raadsvoorstel;
2. het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.
 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie te volgen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen.
 

Onderwerp: Viore, centrum voor ondersteuning van mensen met kanker vraagt subsidie aan voor 2018
Besluit - Het college besluit:

  1. voor 2018 een eenmalige subsidie te verlenen van € 1.000,- aan Viore voor ondersteuning van mensen met kanker, hun mantelzorgers en nabestaanden;
  2. de subsidies aan Viore te dekken ten laste van 93620000 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd - 442013 - Subs. Stichting M.E.E.

Rondvraag / Actiepunt

--