Collegebesluitenlijst 8 mei 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 15 mei 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 1 mei  2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 regio G&V
Besluit - Het college besluit:

1. de huidige opzet van de begroting te handhaven in de komende 4 jaar;
2. een financiële specificatie te geven op de wijzigingen per gemeente, per taakveld.
 

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijzigingen 2018 regio Gooi en Vechtstreek (G&V)
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beslissing op bezwaar voor het verlenen van omgevingsvergunning voor het kappen van zes bomen
Besluit -  Het college besluit:

1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar niet-ontvankelijk te
    verklaren;                                                           
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het besluit op bezwaar conform de wettelijke voorgeschreven wijze schriftelijk kenbaar te maken bij
    belanghebbenden.                                                                      


Onderwerp: Zienswijze op Ontwerpbegroting 2019 OFGV en 2e begrotingswijziging 2018
Besluit - Het college besluit:

1. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018 van de OFGV;
2. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de OFGV;
3. het Dagelijks Bestuur van de OFGV hierover per bijgaande brief te informeren.
 

Onderwerp: Pinbox hoekplein 1945 - Barbiersweg in Laren
Besluit - Het college besluit af te wijken van het bestemmingsplan voor de plaatsing van een pinbox op de hoek Plein 1945 - Barbiersweg

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp:  Zienswijze Conceptbegroting 2019 Tomingroep Werkvoorzieningsschap
Besluit - Het college besluit aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

 

Rondvraag:

--