Collegebesluitenlijst 7 augustus 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, loco-burgemeester
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
mevrouw R. Kruisinga
de heer P.A.M. Calis
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 14 augustus 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 juli 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Verslag van de werkzaamheden van Archief Gooi & Vechtstreek
Besluit - Het college neemt het verslag voor kennisgeving aan.

Onderwerp: Algemene plaatselijke verordening Laren 2018
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Laren 2010 in te trekken, onder gelijktijdige vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Evenementenvergunning Sonny's Inc. Live in Laren op 1 september 2018
Besluit - Het college besluit:
1. op grond van artikel 2:25 APV vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement 'Sonny's Inc. Live in
    Laren';
2. op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende
    drank tijdens het evenement "Sonny's Inc. Live in Laren';
3. om met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (inherente afwijkingsbevoegdheid) en
    eenmalig zonder daaraan rechten voor de toekomst kunnen worden ontleend, af te wijken van het
    evenementenbeleid Laren, ten aanzien van het gebruik van de onverharde Brink voor het organiseren van een
    evenement.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Correctieve herziening Laren
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren bestaande uit de plantoelichting,
    planregels en verbeelding zoals opgenomen in het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren,
    NL.IMRO.0417.BPCorrherzLaren-Va01, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is
    verwoord in dit voorstel en in het bij dit besluit behorende en het daarvan deel uitmakende vaststellingsrapport;
2. de raad voor te stellen twee zienswijzen ontvankelijk en gegrond te verklaren door in de planregels aan artikel 1.3
    “vigerende bestemmingsplannen” toe te voegen: “Wijzigingsplan Caliskamp 3 met vaststellingsdatum 27 maart 2018”
     en bij het Klooster 34 de bestemming “Bedrijf” te wijzigen naar “Wonen” behorende bij de woning Klooster 34;
3. de raad voor te stellen de overige zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
4. de raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere 
    procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot (gewijzigde)
    vaststelling van het bestemmingsplan Correctieve herziening Laren worden gevoerd,
    in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.
 

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhavend optreden tegen het gebruik van een deel van een woning
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en voorts het betreden besluit aan te vullen met de
    motivering als aangegeven in het advies van de commissie;
3. het verzoek om proceskostenveroordeling af te wijzen.

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens het zonder omgevingsvergunning plaatsen van een afscheiding
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
2. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en voorts het bestreden besluit in stand te laten onder
    verlening van een nieuwe begunstigingstermijn van zes weken na de verzenddatum van het besluit op bezwaar.

Onderwerp: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de bestaande aanbouw aan een woning op het perceel Veldweg 33
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Meerkosten Uitvoeringsorganisatie HBEL
Besluit - Het college besluit:
1. een financiële bijdrage (tabel 1) te leveren aan de meerkosten voor 2018 op zes ontwikkelingen binnen de
    HBEL-gemeenten; dit zijn Vangnet 2.0, extra inzet sociaal domein, caseload jeugdconsulent, leerlingenvervoer,
    toekomstbestendige ICT infrastructuur en de projecten ‘Zicht op Werk’ en ‘Zicht op Meedoen’;
2. deze kosten in 2018 te dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal Domein en de verschillen
    in 2018 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening te verrekenen met de reserve Sociaal Domein;
3. afspraken over de begroting 2019 met de HBEL te maken op basis van hun –in het najaar aan te leveren- definitief
    voorstel;
4. de kosten voor 2019 tot en met 2022 te begroten conform de bijgestelde voorzichtige raming en de verschillen
    (zoals in tabel 2) te muteren binnen het financieel kader van het Sociaal Domein, c.q. de reserve Sociaal Domein
    (hierbij is begroting 2022 gelijk aan die van 2021).
5. De gemeenteraad te informeren via een raadsmemo over de Meerkosten   Uitvoeringsorganisatie HBEL.

Onderwerp: Subsidies 2019 en vaststellen subsidie 2017 Bibliotheek Laren.
Besluit - Het college besluit:
1. een bedrag van € 224.000,- voor de meerjaren subsidie 2019 vermeerderd met een indexatie van € 2116, -
    toe te kennen;
2. een bedrag van € 1750, - als bijdrage voor 2019 aan de VoorleesExpress toe te kennen;
3. de subsidie 2017 ad. € 225.250, - voor de bibliotheek Laren vast te stellen.

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college Laren besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, tot afwijzing van de aanvraag om een tegemoetkoming voor het verplicht eigen risico 2017 van de zorgverzekering voor personen met een chronische aandoening en/of beperking, in stand te laten met verbetering van de grondslag en de motivering en met correctie van een verschrijving.
 

Rondvraag

--