Collegebesluitenlijst 6 maart 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 maart 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 februari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
 

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen het intrekken van een lichte bouwvergunning Hendrikalaantje
Besluit - Het college besluit:

1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar ontvankelijk en niet gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. de in het bestreden besluit onder het kopje "Bevoegdheid" vermelde rechtsgrond "artikel 4.1 van de bouwverordening" te schrappen;
4. het besluit op bezwaar conform de wettelijk voorgeschreven wijze kenbaar te maken aan belanghebbende.


Onderwerp: Handboek Onderhoud oppervlaktewater
Besluit - Het college besluit de afspraken in het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater te hanteren als gezamenlijke gedragslijn voor samenwerking tussen gemeente Laren en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op het gebied van onderhoud oppervlaktewater en (her)inrichting van stedelijk gebied.
 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bestemming Voorzieningen Bibliotheek Laren
Besluit - Het college besluit om het bedrag van € 113.700,-, wat al enige jaren als voorziening in de jaarrekening van de bibliotheek begroting staat, te bestemmen volgens onderstaande verdeling:

  1. € 17.000,- voor de nieuwe server en € 8.700 voor de aanschaf geluidsinstallatie ten laste van huidige voorzieningen bibliotheek te boeken;
  2. € 30.000,- op de balans van de Bibliotheek Laren als nieuwe voorziening Vervanging Onderhoud meubilair inrichten;
  3. € 20.000,- op de balans van de Bibliotheek Laren als nieuwe voorziening Onderhoud ICT inrichten;
  4. € 38.000,- blijft als voorziening gedurende 10 jaar op de balans van de bibliotheek om een jaarlijkse bijdrage van € 3.800 aan de beheer stichting Brinkhuis voor de Inventaris te kunnen betalen.
     

Rondvraag / Actiepunt

--