Collegebesluitenlijst 5 juni 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 juni 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 mei 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zekerheidshypotheek
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verstrekte (subsidie) zekerheidshypotheek van “de man”;
 2. in te stemmen met het voortzetten van de 2e hypotheek door mevrouw, onder dezelfde condities en voorwaarden.

Onderwerp: Verhuring ruimte aan Amaris in Raadhuis Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. extra kantoorruimte te verhuren aan Amaris;
 2. hiertoe een allonge aan te gaan op de bestaande huurovereenkomst;
 3. de jaarlijkse opbrengsten ad € 1.682,85 te verantwoorden op kostenplaats 43040000/ 536000 (Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur/ Huren).

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende en te verlenen evenementenvergunningen aan Utopia B.V.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Jaarverslag Regionale ambulance dienst Gooi en Vechtstreek 2017
Besluit - Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag.

Onderwerp: Toelatingsdocument Volwasseneneducatie
Besluit - Het college besluit:

 1. de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, mandateren / volmacht verlenen met het recht tot het verlenen van onder mandaat/ substitutie om een inkoopprocedure, voor de volwasseneneducatie te starten en uit te voeren;
 2. het toelatingsdocument volwasseneneducatie vast te stellen;
 3. met toepassing van het bepaalde in artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, op grond van  het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f.en g. van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van toelatingsdocument volwasseneneducatie tot het moment van publicatie op www.aanbestedingskalender.nl;
 4. de directeur van de Regio mandateren/ volmacht verlenen met het recht tot het verlenen van onder mandaat / substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan:
  1. de opdrachtverstrekking van volwasseneneducatie aan (een) aanbieder(s).
  2. de controle op rechtmatigheid van declaraties van volwasseneneducatie.
  3. de behandeling van klachten.
  4. de benodigde verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van taken die van toepassing zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;
 5. volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om de toelatingsbeslissing van de opdracht te nemen en de gunning van de opdracht uit te voeren;
 6. volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om het beheer van de overeenkomst volwasseneneducatie uit te voeren. Hiertoe wordt in ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van het voeren van een rechtsgeding;
 7. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en dit te versturen naar de raad.

Onderwerp: Jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Laren in 2017'
Besluit - Het college besluit:

1. het jaarverslag 'Toezichtinformatie Kinderopvang Laren in 2017' vast te stellen;
2. de raad via een informatiebrief in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

Onderwerp: Beheer gemeentelijke kunstcollecties door stichting
Besluit - Het college besluit:

 1. het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie op en over te dragen aan een daartoe op te richten externe stichting krachtens bijgevoegd concept van de beheerovereenkomst met bijbehorende criteria voor samenstelling van de collecties en de raad om instemming verzoeken met het op deze wijze positioneren van het beheer;
 2. in te stemmen met het concept van de notariële akte waarmee de stichting na besluitvorming kan worden opgericht;
 3. te besluiten tot langjarige verhuur van de depotruimte in de kelder van het Raadhuis tegen een marktconforme huurprijs van € 50,-/m2 all-in, overeenkomstig bijgevoegde concepthuurovereenkomst. Verrekening huurprijs en vergoeding (incl. de van Blaricum te ontvangen 50% daarvan) te verwerken in de begroting;
 4. de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 128.986,50, ten behoeve van de uitvoering van het beheer voor een periode van 20 jaar ad. € 121.486,50;
 5. een werkbudget van € 7.500 voor het optimaliseren van de inrichting en de klimaatbeheersing van het kunstdepot in het Raadhuis te Laren. Deze lasten te dekken bij de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2017.

 

Rondvraag

--