Collegebesluitenlijst 4 september 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 11 september 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 augustus 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Evaluatierapport verkiezingen 2018 
Besluit - Het college neemt kennis van het evaluatierapport verkiezingen 2018.
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Wijziging mandaatbesluit inzake de Huisvestingsverordening Gooi & Vechtstreek 2015
Besluit - Het college besluit het mandaatbesluit aan te passen aan de functionaris die wordt gemandateerd. 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Informatiebrief Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek';
  2. de informatiebrief 'stand van zaken Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek' ter kennisname te versturen naar de raad.
     

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en om het bestreden besluit in stand te laten.

 

Rondvraag

--