Collegebesluitenlijst 3 juli 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 10 juli 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten 2017
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Laren over 2017 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.
 

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door Buurt Preventie Vereniging Orpheus
Besluit - Het college besluit:

  1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- voor de oprichtingskosten van BPV Orpheus;
  2. de kosten te dekken uit het budget Veiligheid en criminaliteit 93120000- Incidentele bijdragen 443800.
     

Onderwerp: Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2017/2018
Besluit - Het college stelt vast:

  1. het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2017 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BELwerkorganisatie);
  2. het voortgangsoverzicht informatiebeheer periode 2015- 2016-2017-2018;
  3. de roadmap 2018 (activiteitenplan 2018);

    en besluit de Raad te informeren.


 Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis
 

Onderwerp: Bestuursrapportage (BERAP) 1- 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit de bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

Rondvraag

--