Collegebesluitenlijst 30 oktober 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 november 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 23 oktober 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: LOGA-brieven juni 2017 - juni 2018
Korte inhoud: Dit voorstel betreft een aantal zaken waarover het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief bekend zijn gemaakt. Het gaat voornamelijk om technische aanpassingen in onze rechtspositie. Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA moeten gemeenten uitvoering geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR- en UWO- bepalingen en de nadien overeengekomen wijzigingen daarvan. Deze moeten echter nog wel lokaal worden vastgesteld en dat gebeurt door middel van dit voorstel.
Besluit - Het college besluit de volgende LOGA-brieven voor de gemeente Laren van toepassing te verklaren en vast te stellen:
1. LOGA-brief van 7 juni 2017 inzake technische wijzigingen;
2. LOGA-brief van 9 oktober 2017 inzake wijziging salarisbedragen WML en IKB CAO-
    gemeenten 2017-2019;
3. LOGA-brief van 9 oktober 2017 inzake wijzigingen CARUWO artikelen per 1 januari 2018;
4. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake wijzigingen CARO-artikel per 1 januari 2018;
5. LOGA-brief van 20 november 2017 inzake derde jaar WW;
6. LOGA-brief van 18 december 2017 inzake reparatie derde jaar WW (2);
7. LOGA-brief van 30 mei 2018 inzake wijziging inzake artikelen CAR.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Legesverordeningen 2019 Laren
Korte inhoud: Elk jaar wordt de legesverordening aangepast aan de nieuwe tarieven.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de Legesverordening 2019, met bijbehorende tarieventabellen onderdeel A en B vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Stand van zaken uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2019
Korte inhoud: Gemeente Laren heeft in de raad op 31 januari 2018 het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan vastgesteld. Met dit plan is het college voortvarend aan de slag gegaan. In eerste instantie is op basis van de prioriteiten, die de raad gesteld heeft, een uitvoeringsplanning gemaakt. Op basis van deze uitvoeringsplanning zijn diverse projecten opgepakt en gerealiseerd. Op verzoek van de Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is deze planning verder uitgewerkt tot een Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2019. Omdat het een lopend uitvoeringsprogramma betreft, is gekozen om het stuk: ‘Stand van zaken uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2019’ te noemen. Naast een planning van het uitvoeringsprogramma geeft het ook inzicht in de stand van zaken van de diverse projecten, die worden, of zijn uitgevoerd.
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de inhoud van het document: ‘Stand van zaken uitvoeringsprogramma
    GVVP 2018-2019’;
2. het document: ‘Stand van zaken uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2019’ ter kennisgeving
    aan de gemeenteraad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Intrekken mandaatbesluiten crisisdienst en inzet crisisvoorzieningen
Korte inhoud: Doordat in het afgelopen jaar de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek is gewijzigd, verzoekt de Regio Gooi en Vechtstreek om de genomen mandaatbesluiten over de uitvoering van de crisisdienst en de inzet van de crisisvoorzieningen in te trekken.
Besluit - Het college besluit:
1. het “Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Inzet Crisisvoorzieningen”, vastgesteld op 20 
    december 2016, met terugwerkende kracht intrekken per 21 maart 2018;
2. het “Mandaat-volmacht-machtigingsbesluit Crisisdienst 2017”, vastgesteld op 20 december
    2016, met terugwerkende kracht intrekken per 21 maart 2018.

 

Rondvraag

--