Collegebesluitenlijst 30 januari 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 februari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30  januari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de gemeentelijke erepenning van de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de Commissie voor de gemeentelijke erepenning van de gemeente Laren over het jaar 2017 en het jaarverslag ter kennisneming aan de gemeenteraad te sturen.

Onderwerp: Reactie concept intentieverklaring fusie Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland
Besluit - Het college besluit:
1. de inhoud van de concept reactiebrief vast te stellen en voor te leggen aan de raad;
2. de reactiebrief bij instemming door de raad te versturen.

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop percelen grond nabij: Wagenpad 19 en Van Erven Dorenspark 55 te Laren aan Liander N.V.
Besluit - Het college besluit:

  1. tot verkoop over te gaan van 2 percelen grond, van totaal 34 m2, aan Liander N.V. voor een verkoopprijs van in totaal € 9.350,00 kosten koper.
  2. de opbrengst ad € 4.675,00 voor het perceel nabij het Van Erven Dorenpark te Laren te verantwoorden op project 73500000, kostensoort 531000 en de opbrengst ad € 4.675,00 voor het perceel nabij het Wagenpad 19 te Laren te verantwoorden op kostenplaats 91030000 Overige gebouwen en gronden, kostensoort 531000.

 

Onderwerp: Begrotingswijziging in het kader van toegenomen bijdrage aan de OFGV
Besluit - Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen om de gevolgen van de gewijzigde begroting van 2018 van de OFGV te verwerken in de gemeentelijke begroting;
  2. de raad voor te stellen de kosten ad. € 12.443 te dekken door een budget over te hevelen van het programma 10. Algemene inkomsten en uitgaven naar het programma 8. Bouw, wonen, milieu en duurzaamheid;
  3. de raad voor te stellen om in te stemmen met begrotingswijziging nr. 4 van 2018.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--

Rondvraag / Actiepunt

--