Collegebesluitenlijst 28 augustus 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, loco-burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
mevrouw B.G.M. Binkhorst, loco-secretaris

Afwezig: 
mevrouw R. Kruisinga
de heer G. Kolhorn
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 4 september 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 augustus 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Zomernota 2018 gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met de zomernota 2018;
2. de portefeuillehouder te mandateren enkele redactionele aanpassingen te doen;
3. de zomernota ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Zienswijze door de raad op resultaatbestemming 2017 van de OFGV
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2017 van de OFGV.

Onderwerp: Werkplan en begroting Metropoolregio Amsterdam 2019
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de voorgestelde regionale reactie vanuit de regio Gooi en Vechtstreek.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Intentieverklaring Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met de intentieverklaring “Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar Gooi en Vechtstreek’;
2. Karin van Hunnik af te vaardigen en te mandateren om op 17 oktober a.s. om 17.00 uur de bijgevoegde intentieverklaring te ondertekenen.
 

Rondvraag

--