Collegebesluitenlijst 20 november 2018

 Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 27 november 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 13 november 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Beëindiging lidmaatschap Dimpact
Korte inhoud: De BEL Combinatie en haar deelnemende gemeenten zijn in 2011 en vervolgens nogmaals per gemeente in 2013 lid geworden van de coöperatieve vereniging Dimpact. Deze vereniging beoogt voordelen te bieden in de vorm van kennisdeling, standaardisatie, kostenbesparing en continuiteit van ICT oplossingen. In de afgelopen 3 jaren is gebleken dat de voordelen die de gemeenten en de BEL Combinatie voor ogen hadden, niet worden gerealiseerd. Als voornaamste reden kunnen we het volledig outsourcen van de ICT BEL Combinatie benoemen. De diensten van Dimpact sluiten niet meer aan op de inrichting van BEL Combinatie.
Besluit - Het college besluit het lidmaatschap met de coöperatieve vereniging Dimpact te beëindigen.

Onderwerp: ENSIA verantwoordingsrapportage Suwinet 2017
Korte inhoud: De introductie van ENSIA heeft het cyclische proces van informatiebeveiliging gewijzigd. Onder de ENSIA wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de informatieveiligheid aan de toezichthoudende departementen en de gemeenteraad. De nu voorliggende collegeverklaring Suwinet heeft in het nieuwe proces een belangrijke rol. Het geeft aan waar verbeteracties nodig zijn.
Besluit - Het college besluit:
1. het geheimhoudingsbesluit d.d. 1 mei 2018 om de raad voor te stellen geheimhouding op te leggen met
    betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportage Suwinet 2017 in te trekken;
2. de raad voor te stellen om kennis te nemen van de verantwoordingsrapportage Suwinet 2017 en de daarbij
    behorende bijlagen;
3. de raad voor te stellen om op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b artikel 10,
    lid 1 onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur,
    geheimhouding op te leggen ten aanzien van de ENSIA  verantwoordingsrapportages Suwinet en de daarbij
    behorende bijlagen.

Onderwerp: ENSIA verantwoording Baseline Informatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en dashboard informatieveiligheid 2017
Korte inhoud: Deze verantwoordingsrapportages BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) geven (management)informatie over de stand van zaken met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy over 2017. De verantwoording is aangepast naar de nieuwste vereisten van rapporteren via de ENSIA systematiek (wettelijke verplichting). In het jaarverslag aan de gemeenteraad is een aparte paragraaf opgenomen over de informatiebeveiliging.
Besluit - Het college besluit:
1. het geheimhoudingsbesluit d.d. 1 mei 2018 om de raad voor te stellen geheimhouding op te leggen met
    betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportage Baseline Informatie Veiligheid Nederlandse Gemeenten
    (BIG) 2017 in te trekken;
2. de raad voor te stellen om kennis te nemen van de verantwoordingsrapportage BIG 2017 en de daarbij
    behorende bijlagen;
3. de raad voor te stellen op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b artikel 10, lid 1 
    onder b en d en artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen
    ten aanzien van de ENSIA verantwoordingsrapportages BIG en de daarbij behorende bijlagen.

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot weigerig van omgevingsvergunning voor het vellen van een gewone beuk
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 29 oktober 2018 geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de datum van het advies van de groendeskundige en de overwegingen ten aanzien van het VTA -inspectierapport van 25 april 2018, de motivering van het betreden besluit aan te vullen voor wat betreft de verkeerssituatie, het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college dient vervolgens een besluit op het bezwaar te nemen en te versturen naar betrokken partijen.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 29 oktober 2018 en
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de datum van het advies van de groendeskundige en de
    overwegingen ten aanzien van het VTA-inspectierapport van 25 april 2018;
3. de motivering van het bestrede besluit aan te vullen voor wat betreft de verkeerssituatie met inachtneming van
    het advies van de commissie;
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
 
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot weigerig van omgevingsvergunning voor het vellen van een gewone beuk
Korte inhoud: Bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 29 oktober 2018 geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de datum van het advies van de groendeskundige en de overwegingen ten aanzien van het VTA -inspectierapport van 25 april 2018, de motivering van het betreden besluit aan te vullen voor wat betreft de verkeerssituatie, het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college dient vervolgens een besluit op het bezwaar te nemen en te versturen naar betrokken partijen.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 29 oktober 2018 en
1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te corrigeren voor wat betreft de datum van het advies van de groendeskundige en de
    overwegingen ten aanzien van het VTA-inspectierapport van 25 april 2018;
3. de motivering van het bestrede besluit aan te vullen voor wat betreft de verkeerssituatie met inachtneming van
    het advies van de commissie;
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
 
 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

Onderwerp: 5.a. Subsidieaanvraag Digi-Taalhuis 2019
Korte inhoud: Het Digi & Taalhuis, ondergebracht bij de Gooise Bibliotheken, biedt een laagdrempelige toegang op de weg naar verhoging van taal-, cijfer- en digivaardigheid. In de afgelopen 3 jaren werd het bekostigd uit de WEB middelen. Vanwege een nieuwe financierings systematiek is dat nu niet meer mogelijk. Onderliggende subsidieaanvraag betreft de ondersteuning in de benodigde gelden voor het voortbestaan van die activiteiten en als zodanig het Digi & Taalhuis.
Besluit - Het college besluit:
1. per 2019 een incidentele subsidie te verlenen van € 2.714,- voor het in stand houden van het Digi-taalhuis;
2. in gesprek te gaan met de bibliotheken voor een structurele oplossing vanaf 2020;
3. de subsidie 2019 ten laste te brengen van het budget: Stelpost subsidies op kostenplaats: Algemene 
    voorzieningen Wmo en Jeugd (budget Preventief Voorveld).

Onderwerp: Subsidievoorstel 2019 Laren
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies voor het jaar 2019 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten worden genomen.
Besluit - Het college besluit:
1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2019 vast te stellen;
2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
3. een meerjarige subsidie van € 750,- te verlenen aan SeniorWeb Laren – Blaricum voor ondersteuning van de
    activiteiten en de kosten te verantwoorden uit het budget algemene voorzieningen Wmo en jeugd 9361 0000 -
    incidentele subsidies 442000;
4. een eenmalige subsidie van € 1.486,- te verlenen aan Avondschool Actief voor blijvende scholing en
    ondersteuning voor oud leerlingen in de categorie Moeilijk Lerende Kinderen en Zeer Moeilijk Lerende
    Kinderen en de deelname te evalueren na 1 jaar;
5. de kosten van de subsidie aan Avondschool Aktief te verantwoorden uit het budget algemene voorzieningen
    Wmo en jeugd 93610000 –incidentele subsidies 442000;
6. de budgetten voor eenmalige subsidies vast te stellen zoals in dit voorstel aangegeven.

Onderwerp: Restitutie ingehouden korting op vergoeding eigen risico 2017
Korte inhoud: De HBEL-gemeenten kennen een regeling voor personen met een chronische beperking en/of aandoening. Onderdeel van de regeling is een vergoeding van het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Over het jaar 2017 is een korting toegepast op de uitkering van het eigen risico op basis van een gelijksoortige vergoeding door het UWV. Hiertegen is door 5 inwoners in Huizen tijdig bezwaar aangetekend. De gemeente Huizen heeft, op basis van een advies van de commissie voor bezwaarschriften, belanghebbenden in het gelijk gesteld.
Besluit - Het college besluit:
1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Huizen, ten aanzien van een
    toegepaste korting op de vergoeding van het eigen risico van de  zorgverzekering 2017, te volgen;
2. in te stemmen met restitutie van de toegepaste korting op de vergoeding van het eigen risico van de
    zorgverzekering 2017 voor belanghebbenden uit Laren.
 


Rondvraag

--