Collegebesluitenlijst 27 november 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 4 december 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 20 november 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders|
Besluit - Korte inhoud: De wethouders Calis en Van Hunnik hebben gezamenlijk de wens uitgesproken om hun tijdsbestedingsnorm te herzien, gezien de tijdsbelasting die gepaard gaat met de huidige portefeuilleverdeling. De omvang van de benoemingen van wethouder Calis en wethouder Van Hunnik wordt daarmee voor allebei 0,8 Fte. De portefeuilleverdeling blijft ongewijzigd.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm van wethouder Calis van 1,0
    Fte naar 0,8 Fte en van wethouder Van Hunnik van 0,6 Fte naar 0,8 Fte per 1 december
    2018;
2. het besluit hiervoor voor vaststelling door te geleiden naar de raad.


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en verwijdering van explosieven plangebied Crailo
Korte inhoud: Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage (aanvulling op het gemeentefonds) voor de opsporing en verwijdering van niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Het opsporingsonderzoek en verwijdering hebben in opdracht van de provincie Noord-Holland plaatsgevonden op het plangebied Crailo ter voorbereiding op de gebiedsontwikkeling.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen, in te stemmen met een verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een aanvulling op het gemeentefonds van € 290.944,54
voor de kosten van het opsporen van conventionele explosieven uit de tweede wereldoorlog op het Larense deel van het plangebied Crailo.
 

Onderwerp: Verhogen frequentie Larens Journaal
Korte inhoud: In het Collegeprogramma Laren 2018-2022 ‘Kwaliteit in zelfstandigheid’, zoals vastgesteld op 19 juni 2018, staat het voornemen de frequentie van Larens Journaal op te voeren naar 1x per twee weken. Op dit moment verschijnt Larens Journaal 1x per maand en daarin zijn geen bekendmakingen (vergunningen) opgenomen. Deze worden uitsluitend digitaal gepubliceerd via overheid.nl.
Besluit - Het college besluit:
1. de vorm en frequentie van het huidige, reguliere (maandelijkse) Larens Journaal in tact te
    laten;
2. een tussentijdse versie van het Larens Journaal uit te geven met daarin uitsluitend
    gemeentelijke publicaties;
3. het formaat van de tussentijdse versie per editie te bepalen, afhankelijk van het aantal te
    publiceren vergunningen/bekendmakingen.


Onderwerp: Gewijzigde financieringsovereenkomst BNG Laren
Besluit - Het college besluit:
1. het kredietlimiet vast te stellen op € 1.500.000;
2. het intradaglimiet vast te stellen op € 1.500.000;
3. de gewijzigde financieringsovereenkomst aan te bieden aan de burgemeester ter ondertekening.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

Onderwerp: Concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk"
Korte inhoud: Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek is aan de raden van de regiogemeenten het concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk" aangeboden met het verzoek hier input op te geven.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad te vragen om input te leveren aan de regio Gooi en Vechtstreek op het concept-marktbewerkingsplan "Werken aan werk".
 

Onderwerp: Huisvestingsprogramma en overzicht 2019
Korte inhoud: De gemeente heeft een zorgplicht voor wat betreft de onderwijshuisvesting. Het college stelt conform de verordening jaarlijks het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs vast. Op het programma staan de toegekende aanvragen en op het overzicht staan de afgewezen aanvragen. Er zijn dit jaar twee huisvestingsaanvragen ontvangen, namelijk: uitbreiding eerste inrichting Binckhorst- St. Jan en uitbreiding schoolgebouw Laar en Berg.
Besluit - Het college besluit:
1. het concept programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 vast te stellen;
2. het voorstel inclusief besluit ter informatie te verstrekken aan de raad.


Onderwerp: Halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL
Korte inhoud: De rapportage bevat informatie over de voorlopige uitnutting van de budgetten en een prognose voor de verwachte bestedingen aan het eind van 2018 o.b.v. de ingezette maatwerkvoorzieningen.
Besluit - Het college besluit de halfjaarrapportage Sociaal Domein 2018 HBEL ter kennisname te verstrekken aan de raad.

 

Rondvraag

--