Collegebesluitenlijst 27 maart 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 april 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 maart 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Splitsing woningen
Besluit -  Het college besluit:

 1. in te stemmen met de opinienota over het splitsen van woningen;
 2. de opinienota aan te bieden aan de commissie R&I.

 

Onderwerp: Opleggen last onder dwangsom.
Besluit - Het college besluit:

 1. een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren, om de bouwwerken te verwijderen en het gebruik te staken;
 2. de begunstigingstermijn te stellen conform de genoemde termijn in de vooraankondiging last onder dwangsom;
 3. de dwangsom te stellen op € 1.000,- per week met een maximum van € 10.000,-.
   

Onderwerp: Wijzigingsplan Caliskamp 3
Besluit - Het college besluit:

 1. de zienswijzennota vast te stellen;
 2. het wijzigingsplan “Caliskamp 3” met code “NL.IMRO.0417.WPCaliskamp 3-Va01” gewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Aanbesteding leerlingenvervoer 2018-2021 regio Gooi en Vechtstreek
Besluit -  Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de publicatie, onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord, op 16 maart 2018 in de   aanbestedingskalender;
 2. het aanbestedingsdocument Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021 vast te stellen, inclusief bandbreedte tarieven;
 3. de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, te mandateren / volmacht te verlenen met het recht tot het verlenen van onder mandaat / substitutie om een inkoopprocedure te starten en uit te voeren voor het leerlingen en jeugdhulpvervoer;
 4. de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren/ volmacht te  verlenen met het recht tot het verlenen van onder mandaat / substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan: de opdrachtverstrekking van het leerlingen en jeugdhulpvervoer aan (een) aanbieder(s), de controle op   rechtmatigheid van declaraties van het leerlingenvervoer, de behandeling van klachten, de benodigde verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van taken die van toepassing zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;
 5. volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren;
 6. volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om het beheer van de overeenkomst Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2018-2021 uit te voeren. Hiertoe wordt in ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging en verlenging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, tot met uitzondering van het voeren van een rechtsgeding.

 

Rondvraag

--