Collegebesluitenlijst 27 juni 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 juli 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 Laren
Besluit - Het college besluit:

1. het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 vast te stellen;
2. het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 ter informatie te sturen aan de Raad.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Notitie - Laren, behoud door ontwikkeling
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de discussienota: Laren, behoud door ontwikkeling;
  2. de discussienota te bespreken in de Klankbordgroep van raadsleden RO en daarna te bespreken in de vergadering van de commissie R&I.
     

Onderwerp: Zienswijze fusie Van Erfgooiers en Het Gooi en Omstreken
Besluit - Het college besluit:

  1. een positieve zienswijze af te geven op de voorgenomen fusie tussen woningbouwvereniging Van Erfgooiers en de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken;
  2. het Gooi en Omstreken in kennis te stellen van de zienswijze middels bijgevoegde brief waarin tevens de gemaakte afspraken over de toekomst van de complexen 1, 2 en 9 zijn opgenomen.

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL
Besluit - Het college besluit de rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL ter kennisname te verstrekken aan de raad.
 

Rondvraag

--