Collegebesluitenlijst 27 februari 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 maart 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 20 februari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door Buurt Preventie Vereniging De Ploeg
Besluit - Het college besluit:
1. een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,- voor de oprichtingskosten van BPV De Ploeg;
2. de kosten te verantwoorden op kostenplaats Veiligheid en criminaliteit 93120000 - Incidentele bijdragen 443800.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2017
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

Onderwerp: Huurverlaging Hart van Laren
Besluit - Het college besluit:
1. de huur voor het Hart van Laren te verlagen met € 75.000 voor het Brinkhuis;
2. niet langer de huur voor inventaris ad. € 41.950 in rekening te brengen en dekking hiervan nader in te vullen in het integrale vastgoedvoorstel 2018 en de kadernota 2019-2022;
3. de kosten van de huurverlaging ad € 75.000 te dekken uit een verlaging van de gemeentelijk subsidiebijdrage aan de BES ad. € 75.000;
4. den allonge aan de huurovereenkomsten toe te voegen, dan wel de huurovereenkomsten aan te passen op de nieuwe situatie.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Subsidieaanvraag € 315,50 voor leges tbv de regiocross bij het Laer door de Gooise Atletiek Club
Besluit - Het college besluit:
1. aan de Gooise Atletiek Club voor leges t.b.v. de evenementen vergunning regiocross bij het Laer op 27 januari 2018 een subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 315,50;
2. de kosten te dekken uit het budget A.P.V. 93120001-incidentele subsidies 442000. 

Onderwerp: Grondexploitatie project Smeekweg
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de grondexploitatie Smeekweg;
2. de raad bij de behandeling van de jaarrekening voor te stellen de grondexploitatie vast te   stellen;
3. de raad te infomeren middels een raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een verdieping op bestaande garage
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten;
3. het besluit op bezwaar conform de wettelijk voorgeschreven wijze schriftelijk kenbaar te maken bij de belanghebbenden.

Onderwerp: Aanmelden Bestemmingsplan Crailo met verbrede reikwijdte
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de aanmelding van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gebied Crailo binnen de 18e tranche van de Crisis- en herstelwet.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Huisvesting statushouders
Besluit -  Het college besluit kennis te nemen van deze memo en de raad te informeren.

 

Rondvraag / Actiepunt

--