Collegebesluitenlijst 24 juli 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
de heer A.H.M. Stam
mevrouw K. van Hunnik
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 7augustus 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 juli 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Media training college B&W Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met een media(crisis)training voor leden van het college en de communicatieadviseurs, verzorgd 
    door De Later Communicatie;
2. de kosten ten laste te brengen van het opleidingsbudget (438020) van het college.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Nieuw besluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak rechtbank betreffende gebruik van het terrein en de 2 aldaar aanwezige gebouwen op het perceel Raboes 18-20.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften ten aanzien van het ontvankelijk verklaren van het bezwaar en voorts het bezwaar ongegrond te verklaren
 

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving ten aanzien van de activiteiten op het perceel sectie E 274 op de hoek van de Tafelbergweg en de Legrasweg
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan voornoemd advies van de commissie voor de bezwaarschriften voor wat betreft het storten
    van tuinafval op perceel E 274 afkomstig van een ander perceel. Dit is ingevolge artikel 30 van bestemmingsplan 
    Laren Noord niet toegestaan. Wij nemen te dien aanzien de overwegingen in voornoemd advies van de commissie
    voor de bezwaarschriften over. Deze worden geacht deel uit te maken van dit besluit;
2. niet handhavend op te treden ten aanzien van de thans aanwezige houtril
    en het storten daarin/daar van restproducten zoals takken en gras afkomstig van het perceel E 274;
3. het rapport d.d. 17 juli 2018 van onze groendeskundige de heer O. de Schouwer deel uit te laten maken van ons
    besluit op bezwaar.
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.


Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--