Collegebesluitenlijst 24 april 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, locosecretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 1 mei 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 april 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Onrechtmatigheden aanbestedingen
Besluit - Het college besluit:

1. kennis te nemen van het voorstel;
2. het voorstel door te geleiden naar de Raad.
 

Onderwerp: Begroting 2019 gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie - voor zienswijze
Besluit -  Het college besluit:

1. kennis te nemen van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie;
2. de raad deze begroting en meerjarenraming ter kennisname aan te bieden;
3. de raad voor te stellen om geen zienswijze hierover in te dienen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Voorstel Oprichting GEM Crailo BV
Besluit - Het college besluit:

  1. tot oprichting van GEM Crailo BV overeenkomstig de concept-akte van oprichting van GEM Crailo B.V.;
  2. in te stemmen met de benoeming van de directeurbestuurder van GEM Crailo BV.;
  3. in te stemmen met de door de Stuurgroep Crailo voorgestelde scheiding van rollen en taken in het kader van good governance, waarbij de wethouders financiën optreden als vertegenwoordigers van de aandeelhouder ‘gemeente’ in de Algemene Vergadering en de wethouders ruimtelijke ordening zitting nemen in het Bestuurlijk Overleg;
  4. in te stemmen met het storten van € 100,00 (het Larense aandeel) in het aandelenkapitaal van de GEM Crailo BV.


Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--
 

Rondvraag / Actiepunt

--