Collegebesluitenlijst 23 oktober 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 november 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 oktober 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen Drank- en Horecawetvergunning en exploitatievergunning
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd een bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren
en de overige bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering en zo nodig met oplegging van nadere voorschriften ter beperking van geluidsoverlast ten gevolge van het gebruik van het terras.
Besluit - Het college besluit:
1. bezwaarmakers 4 niet-ontvankelijk te verklaren;
2. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen voor wat betreft het
    gedeeltelijk gegrond verklaren van de overige bezwaren en het bestreden besluit (de exploitatievergunning)
    in stand te laten met aanvulling van de motivering;
3. geen nadere voorschriften ter beperking van de geluidsoverlast ten gevolge van het gebruik van het terras op te  
    leggen;
4. de sluitingstijd vast te stellen op 23:00 uur.

 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

Onderwerp: Verzoek goedkeuring voorgedragen bestuurslid Beheerstichting Hart van Laren
Korte inhoud: Volgens de statuten van de Beheerstichting Hart van Laren (BES) kan het bestuur van de stichting
pas een bestuurslid benoemen na goedkeuring van het college. Er is nu een bestuurslid voorgedragen aan het college met het verzoek hieraan goedkeuring te verlenen.
Besluit - Het college besluit goedkeuring te verlenen aan het door de Beheerstichting Hart van Laren voorgedragen bestuurslid zodat de beheerstichting over kan gaan tot benoeming van het beoogde bestuurslid.


Onderwerp: Verwerking begrotingswijzigingen 2018 en resultaatuitkering 2017 van de Regio G&V
Korte inhoud: De begroting 2018 van de Regio Gooi & Vechtstreek (G&V) is op een aantal punten door middel van een begrotingswijziging gewijzigd.
De raden zijn hierover vooraf geïnformeerd en in de gelegenheid gebracht om hierop een zienswijze in te dienen,voor zover de wijzigingen gevolgen hadden voor de omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio G&V.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van de Regio G&V over de begrotingswijzigingen een besluit genomen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de Regio G&V besloten om in 2018 een bedrag uit te keren aan de gemeenten,
voortkomend uit het rekeningresultaat 2017 van de regio. Daarom wordt de raad nu gevraagd in te stemmen met de begrotingswijzigingen
die het gevolg zijn van de besluitvorming van de Regio G&V.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het voorgelegde raadsvoorstel en het bijbehorend raadsbesluit.

 

Onderwerp: Inning eigen bijdrage 2017 en 2018
Korte inhoud: Na controle is gebleken dat niet alle aanbieders van Wmo voorzieningen in 2017 en een deel van 2018 de aanlevering van gegevens aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor de inning van de eigen bijdrage goed hebben gedaan. Hierdoor lopen gemeenten mogelijk inkomsten uit de eigen bijdragen mis. Contractueel kunnen de aanbieders verplicht worden om alsnog aan te leveren. Dit heeft echter gevolgen voor inwoners en brengt extra werk met zich mee voor de Uitvoeringsorganisaties. Het gevolg voor inwoners is dat zij worden geconfronteerd met stapelfacturen. Stapelfacturen zijn facturen waarin alle niet betaalde eigen bijdrage oor de inwoner in één factuur worden verzameld en naar inwoners worden gestuurd met het verzoek het totaalbedrag van de openstaande perioden te voldoen.
Besluit - Het college besluit:
1. ermee instemmen dat aanbieders die in/voor een deel van 2017 verzuimd hebben gegevens bij het Centraal 
    Administratiekantoor (CAK) aan te leveren voor de inning van de eigen bijdrage, dit over 2017 niet hoeven te doen
    en hiermee accepteren dat de gemeente inkomsten mist;
2. de aanbieders opdracht geven om over 2018 de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren;
3. aan de hand van bijgevoegde informatiebrief uw raad informeren over de besluiten die voortkomen uit voorstellen
    1 en 2.Verzending van de brief kan pas op het moment dat de besluiten van alle gemeenten bij de regio binnen
    zijn en gelijkluidend zijn.

 

Rondvraag

--