Collegebesluitenlijst 22 mei 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 29 mei 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 mei  2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Jaarstukken 2017 Gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de jaarstukken (jaarverslag - en jaarrekening) 2017 en het daarbij behorende raadsvoorstel en
    begrotingswijziging;
2. de uitvoeringsinformatie 2017 vast te stellen;
3. de portefeuillehouder financiën te machtigen wijzigingen aan te brengen naar aanleiding van eindafrekening Huizen 
    en wijzingen op aandringen van de accountant.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Milieujaarverslag 2017 en jaarrapportage OFGV 2017
Besluit - Het college besluit:
1. het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2017 op het gebied van milieu en
    duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
2. de jaarrapportage OFGV 2017, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van 
    milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen. 
 

Onderwerp: Intentieverklaring Circulair inkopen
Besluit - Het college besluit:
1.  a) in te stemmen met ondertekenen van de intentieverklaring;
     b) de verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen om de intentieverklaring te ondertekenen;
2. toe te werken naar 10% circulair inkopen in 2022;
3. in 2025 in afstemming met de MRA te bepalen hoe naar volledig circulair inkopen toe kan worden gegroeid.
 

Onderwerp: Bouwverkeer Hector Treublaan en Rijksweg-west
Besluit - Het college besluit de nodige verkeersbesluiten te nemen.


Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--


Rondvraag

--