Collegebesluitenlijst 20 maart 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 27 maart 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Analyse begrotingsrechtmatigheid 2017
Besluit - Het college besluit:

1. kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2017;
2. het voorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2017 voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming.
 

Onderwerp: Concept jaarstukken 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. het 1e concept van de jaarstukken vast te stellen ter controle door de accountant;
 2. hierbij de portefeuillehouder te machtigen eventuele tekstuele wijzigingen aan te laten brengen in de versie voor de accountant.
   

Onderwerp: Opdrachtverlening Berenschot/ANG begeleiding outsourcing belastingtaken
Besluit - Het college besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Verkoop perceel grond nabij: Goyergracht 3A te Eemnes, kadastraal bekend gemeente Eemnes sectie L nummer 736 (ged).
Besluit - Het college besluit:

 1. tot verkoop over te gaan van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie L, nummer 736 van circa 6062 m²;
 2. aan deze verkoop voorwaarden te verbinden;
 3. de opbrengst ad € 36.372,- van het perceel nabij de Goyergracht 3A te Eemnes te verantwoorden op kostenplaats 93030000 Beheer overige gronden, kostensoort 531000 opbrengst van grondverkopen.
   

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Laren
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Centrum Laren;
2. het voorontwerpbestemmingsplan op te sturen naar de leden van de klankbordgroep bestemmingsplannen.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Mandateren bevoegdheid aanwijzen toezichthouder Wmo fraudeonderzoek
Besluit - Het college besluit:

 1. met ingang van 1 maart 2018 het afdelingshoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Gemeente Gooise Meren mandaat te verlenen om een sociaal rechercheur behorende tot zijn dienst aan te wijzen als toezichthouder WMO 2015;
 2. het afdelingshoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Gemeente Gooise Meren te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden;
 3. de werkzaamheden die worden verricht in het kader van het genoemde toezicht worden opgenomen in het jaarverslag van de Sociale Recherche.

Rondvraag

--