Collegebesluitenlijst 1 mei 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
mevrouw B. Binkhorst, locosecretaris

Afwezig:
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 8 mei 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 april 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Aanvullende gronden bezwaar WOB verzoek GS
Besluit - Het college besluit

1. in te stemmen met de nadere gronden behorende bij het bezwaar tegen de weigering van GS
    om stukken inzake de Arhi procedure openbaar te maken;
2. de advocaat te machtigen om de gemeente Laren en het college te vertegenwoordigen in de juridische procedures
    die verband houden met het verzoek van 16 januari 2018 van het college van burgemeester en wethouders van Laren
    met kenmerk 8043-2017:022042 tot openbaarmaking van stukken gericht aan het college van gedeputeerde staten
    van Noord-Holland, waaronder tenminste de behandeling van het bezwaarschrift.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Verordening sociaal domein 2018
Besluit - Het college besluit

1. de gemeenteraad voor te stellen de Verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 vast te
    stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
2. kennis te nemen van de notitie Evaluatie en actualisatie Jeugd en WMO regelgeving en het
    overzicht van  wijzigingen;
3. kennis te nemen van en in te stemmen met bijgevoegde matrix waarin de inbreng en de wijze van
    verwerking is opgenomen van het advies van de Adviesraad sociaal domein Blaricum en de
    WMO  adviesraad Huizen.

 

Rondvraag

--