Collegebesluitenlijst 19 juni 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 27 juni 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d.12 juni 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Collegeprogramma 2018 - 2022
Besluit - Het college besluit het collegeprogramma 2018 - 2022 vast te stellen.

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Concept kaderbrief 2019 Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de kaderbrief 2019 Laren en deze ter informatie en bespreking door te geleiden naar de Raad van Laren.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aflossing (zekerheids)hypotheek op de Goede Herder 13 te Laren

Besluit - Het college besluit:

 1. royement te verlenen voor de hypothecaire inschrijving na overmaking van het af te lossen bedrag ad. € 33.164,37 conform achterliggende berekening;
 2. het notariskantoor te bevestigen dat de in de akte van levering opgenomen "bijzondere bepalingen' zijn uitgewerkt;
 3. over te gaan tot ondertekening van de royementsvolmacht;
 4. het aflossingsbedrag € 33.164,37 te verantwoorden op kostenplaats 93030000 Beheer Overige gronden, kostensoort 544801 Kapitaaloverdracht.
   

Aanvraag benoemen straatnaam Laren
Het college besluit:
1. het verzoek af te wijzen;
2. aanvrager via een brief te informeren over het besluit.
 

Onderwerp: Aardgasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018
Besluit - Het college besluit:
 
 1. kennis te nemen van het gegeven dat vanaf 1 juli 2018 via de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt voor nieuw te ontwikkelen gebouwen met kleinverbruiksaansluiting;
 2. kennis te nemen van de brochure “Aardgasvrije nieuwbouw, verplichten en verleiden, april 2018” van het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland;
 3. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informerende brief over de wet VET aan ontwikkelende partijen en makelaars.

Onderwerp: Aanvraag voorbereidingskrediet integrale wegreconstructies gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
 
 1. de wegreconstructies Leemzeulder en Naarderstraat, zoals opgenomen in de begroting 2018, door te schuiven naar 2019;
 2. te starten met de voorbereiding van de wegreconstructies:
  - Jagerspad
  - Steffenskamp;
 3. het voorbereidingsbudget uit de investeringsplanning van de begroting 2018 (jaarschijf 2018) beschikbaar te stellen van € 55.000,- (wegen 77% en riolering 23%).

 

Onderwerp: Herrekening kosten meerjarenonderhoud gemeentelijk vastgoed en effecten op dotaties voorzieningen onderhoud gebouwen 2017
Besluit - Het college besluit:
 
 1. kennis te nemen van de uitgevoerde herrekening kosten meerjarenonderhoud gemeentelijk vastgoed en effecten op dotaties voorzieningen onderhoud gebouwen 2017;
 2. als gevolg van deze herrekening de eenmalige dotatie 2017 aan de voorzieningen onderhoud gemeentelijk vastgoed vast te stellen op € 124.264 en de jaarlijkse benodigde dotatie op € 121.760.

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 20 maart 2018, tot het opleggen van een boete ter hoogte van €1.400,- vanwege het schenden van de inlichtingenplicht, met aanvullende motivering in stand te laten.
 

Onderwerp: Vaststellen subsidies cliëntondersteuning 2016 en 2017
Besluit - Het college besluit de rapportage 2017 Maatschappelijke Zaken HBEL ter kennisname te verstrekken aan de raad.

Rondvraag

--