Collegebesluitenlijst 18 september 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 25 september 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 september 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Vaststelling subsidies 2017 Singer Laren
Besluit - Het college besluit de voor 2017 aan Singer Laren verleende subsidies MOUP Overig
en de exploitatiesubsidie vast te stellen op € 75.000 respectievelijk € 94.500 en de uitbetaling van laatstgenoemd bedrag te verwerken in het resultaat van de jaarrekening 2018.


Onderwerp: Begroting 2019-2022 Gemeente Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgelegde programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenramingen 2020-2022) en
    het bijbehorend raadsvoorstel en bijlagen;
2. de portefeuillehouder financiën te mandateren tot het aanbrengen van eventuele door het college aangegeven
    wijzigingen;
3. de uitvoeringsinformatie programmabegroting 2019 (inclusief de meerjarenramingen 2020-2022) vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van dertien bomen en tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van vijf bomen op het perceel Noolseweg 21a te Laren
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften in dezen en de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren.


Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning realisatie appartementen Rabolocatie / keuzenota
Besluit - Het college besluit:
1. de raad voor te stellen om in te stemmen met de keuzenota;
2. indien de gemeenteraad kiest voor de bouw van appartementen, een verklaring van geen bedenking af te
    geven voor de bouw van 18 appartementen en een klein Rabo-bankgebouw op de locatie Burgemeester van
    Nispen van Sevenaerstraat.
 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vaststellen subsidie Versa 2017 (Laren)
Besluit - Het college besluit:
1. de subsidie persoonsvolgende financiering 2017 vast te stellen op €45.213 als gevolg waarvan een bedrag ad
    €16.213 aan Versa Welzijn wordt nabetaald;
2. de budgetsubsidie 2017 vast te stellen op €276.265 als gevolg waarvan een bedrag ad €4.900 aan Versa
    Welzijn wordt nabetaald;
3. de overschrijding ad €4.900 mee te nemen bij het rekeningresultaat 2018.

 

Rondvraag

--