Collegebesluitenlijst 18 december 2018

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 8 januari 2019
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 december 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Laren
Korte inhoud: Eens in de vier jaar wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan wordt één keer per twee jaar een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan worden doelen en prioriteiten vertaald naar concrete acties. Per prioriteit wordt aangegeven wie wanneer welke acties onderneemt. Het uitvoeringsplan is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;
2. het meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2019- 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de
    Raad van 30 januari 2019.

Onderwerp: Verzoek Stichting Burgercomité Nederland om medewerking bij een Volksreferendum op 20 maart 2019
Korte inhoud: De Stichting Burgercomité Nederland heeft een verzoek ingediend om medewerking bij een door hen te organiseren Volksreferendum.
Besluit - Het college besluit:
1. geen medewerking te verlenen aan het organiseren van een Volksreferendum op 20 maart
    2019 door de Stichting Burgercomité Nederland;
2. het genomen besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van 2019
Korte inhoud: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen - op 20 maart 2019 van de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap; - op 23 mei 2019 de leden van het Europese Parlement.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de aanwijzing van de stembureaus voor de verkiezingen van 2019.

Onderwerp: Lokale regeling IKB 2019
Korte inhoud: Sinds 1 januari 2017 kennen we binnen de BEL Combinatie en 3 gemeenten de regeling IKB. Dit is een regeling waarbij medewerkers op basis van eigen voorkeur een persoonlijk beschikbaar budget kunnen inzetten om met fiscaal voordeel vooraf bepaalde doelen te kiezen. De huidige regeling is geëvalueerd en op basis daarvan is het voorstel om de regeling aan te passen per 1 januari 2019 door uitbreiding van een aantal doelen.
Besluit - Het college besluit de lokale regeling IKB 2019 vast te stellen.


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Oninbaar verklaren van dubieuze debiteuren
Korte inhoud: De in dit voorstel opgenomen vorderingen, waaronder alle faillissementen, schuldsaneringen en vorderingen die geen verhaal bieden per 18-12-2018 oninbaar te verklaren.
Besluit - Het college besluit:
1. de in de bijlage vermelde vorderingen met een totaalbedrag van € 38.019,08 oninbaar te verklaren;
2. het oninbaar bedrag voor € 38.019,08 ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren af te boeken;
3. op basis van de gemeentewet artikel 25 en de WOB artikel 10, lid 1 d wordt aan de bijlagen
    geheimhouding opgelegd.

Onderwerp: Uitvoeringsplan Laren regenklaar.
Korte inhoud: In juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Gemeentelijk rioleringsplan en de aanpak wateroverlast die daarin opgenomen was. Voor die aanpak wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit voorstel gaat over de planning en de kosten van het uitvoeringsplan.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met het plan voor het opstellen van het uitvoeringsplan;
2. kennis te nemen van de lijst met projecten die deels parallel gestart kunnen worden;
3. de raad te informeren over de aangepaste planning van het uitvoeringsplan en het voornemen gelijktijdig 
    projecten uit te voeren;
4. in te stemmen met de kosten voor het opstellen van het uitvoeringsplan;
5. raming van maximaal € 30.000 (uitvoeringsplan, basisrioleringsplan en maaiveldmodel) via de jaarrekening
    2018 over te hevelen van 2018 naar 2019;
6. overschrijding project wateroverlast verklaren in de jaarrekening van 2018.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geldkiosk voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging
Korte inhoud: Het voorstel is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 23 oktober 2018 advies uitgebracht aan het college. De commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen omdat de geldkiosk een vergunningsvrij bouwwerk betreft.
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 23 oktober 2018 en het bestreden besluit te herroepen omdat de geldkiosk een vergunningsvrij bouwwerk betreft.

Onderwerp: Bezwaar tegen last onder dwangsom wegens zonder omgevingsvergunning bouwen en in stand laten van bouwwerken
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd de grondslag van het besluit te verbeteren, een standpunt in te nemen over het generaal pardon en naar aanleiding daarvan na te gaan of de opgelegde last wegens overtreding van art. 2.3 a, eerste lid, van de Wabo in stand kan blijven, het bestreden besluit te herroepen voor zover de last betrekking heeft op het gebruiken van de bouwwerken voor bewoning, het verzoek om proceskosten toe te kennen.
Besluit - Het college besluit:
1. het bestreden besluit van 9 april 2018, verzonden op dezelfde datum, te weten de last onder dwangsom,
    waarbij onder oplegging van een dwangsom is gelast de illegale situatie op 
    perceel sectie E, nummer 901, alhier, vóor 1 januari 2019 te beëindigen en vervolgens beëindigd te houden
    door de bewoning van het desbetreffende gebouw te staken en de op
    het perceel aanwezige bouwwerken te verwijderen, te herroepen;
2. aan bezwaarmaker, voor het gebruik van het gebouw, dat thans in gebruik is als woning, een
    persoonsgebonden gedoogbeschikking te verlenen voor bewoning en tijdelijke
    instandhouding van dit gebouw;
3. dat bezwaarmaker dit pand mag blijven bewonen totdat hij het pand metterwoon verlaat of indien hij eerder
    overlijdt tot de datum van overlijden;
4. na voornoemde datum (van metterwoon verlaten en/of overlijden) mag dit pand niet meer worden bewoond en
    dienen alle bouwwerken/gebouwen op het onderhavige perceel terstond te worden verwijderd en verwijderd te
    blijven;
5. het gebruik van de voormalige stallen en rijbak als zodanig is inmiddels bijna 2 jaar gestaakt en dient gestaakt
    te blijven;
6. het verzoek om proceskostenvergoeding ad € 1002,--toe te kennen.
 
Onderwerp: Nota: Laren, behoud door ontwikkeling
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de woningbouwnota “Laren, behoud door ontwikkeling;
2. de raad voor te stellen de woningbouwnota “Laren, behoud door ontwikkeling” vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Financiële tegemoetkoming jeugdhulpaanbieder
Korte inhoud: In het toelatingsdocument jeugdhulp is opgenomen dat als aanbieders een negatief prijseffect ondervinden als gevolg van de wijziging van de bekostigingssystematiek (van inkoop naar subsidie) er passende maatregelen genomen kunnen worden. Jeugdhulpaanbieder Youké heeft ten opzichte van de subsidie in 2016 een omzetverlies van circa 6 ton in 2017. Dit omzetverlies is enerzijds te verklaren door een daling van het aantal behandelingen en het negatieve prijseffect op de ambulante jeugdhulp. Het voorstel is om Youké voor €100.266 financieel tegemoet te komen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen om Youké €100.266 financieel tegemoet te komen als gevolg van een daling van de omzet door wijziging van de bekostigingssystematiek (van subsidie naar inkoop) en dit bedrag op basis van inwoneraantal te financieren.

Onderwerp: Bekostiging Jeugd
Korte inhoud: Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de ambulante tarieven aangepast moeten worden en dat sommige aanbieders die complexe ondersteuning leveren (instellingen/infrastructurele instellingen) een taakgerichte opslag moeten krijgen.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met aanpassing van de ambulante tarieven jeugdhulp en jeugd GGZ per 1 januari 2019 tot
    einde contract (bijlage 1);
2. In te stemmen met een verruiming van de regionale taakgerichte opslag voor (infrastructurele) instellingen van
    €150.000 (aandeel Laren €6.582) per 1 januari 2019 tot einde contract;
3. in te stemmen met een eenmalige vergoeding aan Stichting de Bascule van €45.000(aandeel Laren €1.974) in
    2019. De kosten worden opgevangen binnen de middelen die beschikbaar zijn voor het sociaal domein;
4. kennis te nemen van het vertrouwelijke concept rapport ‘Inzicht in overheadkosten ambulante Jeugdhulp en
    JGGZ’. Na besluitvorming door het college wordt het rapport door de regio gepubliceerd (bijlage 2).

Onderwerp: Overdracht beheer kunstcollecties Blaricum en Laren
Korte inhoud: Vaststelling definitieve documenten voor overdracht van het beheer aan de op te richten stichting en benoeming van bestuursleden en adviseurs.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de ontwerpversie 25102018 van de statuten als basis voor de op te richten stichting en de
    beheerovereenkomst en het profiel voor bestuurders en adviseurs definitief vast te stellen;
2. over te gaan tot benoeming van de bestuursleden en adviseurs zoals in het voorstel aangegeven;
3. nadat de stichting is opgericht en de beheerovereenkomst is getekend, de notariële akte en de overeenkomst
    ter informatie verstrekken aan de raad.
4. ingevolge art. 171 van de Gemeentewet de ondertekening van de overeenkomst namens de gemeente op te
    dragen aan wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Verhuur onderwijsruimte ten behoeve van buitenschoolse opvang.
Korte inhoud: Alberdingk Thijm Scholen heeft het voornemen om drie onderwijslokalen van de Binckhorst 2.0 (Kerklaan 29) te verhuren ten behoeve van buitenschoolse opvang. Conform de Wet op het primair onderwijs moet het schoolbestuur het college om toestemming vragen.
Besluit - Het college besluit:
1. de Alberdingk Thijm Scholen toestemming te verlenen voor het verhuren van drie onderwijslokalen van de
    Binckhorst 2.0 (Kerklaan 29) aan Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang;
2. geen vergoeding van de stichtingskosten in rekening te brengen bij de Alberdingk Thijm Scholen.

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijzingen 1/2-2019 regio G&V.
Korte inhoud: De gemeenteraden kunnen tot 28 februari 2019 zienswijze indienen t.a.v. 2 begrotingswijzigingen (rijksvaccinatie en volwasseneneducatie). 
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp: Definitief onderwijsprogramma en overzicht voorzieningen onderwijs
Korte inhoud: Het concept onderwijsprogramma en overzicht voorzieningen onderwijs is verstrekt aan de schoolbesturen. Naar aanleiding hiervan is er één zienswijze ingediend.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijze van Alberdingk Thijm Scholen;
2. het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2018 vast te stellen;
3. het krediet voor de uitbreiding van de 1e inrichting Binckhorst – St. Jan ad. €28.686,= beschikbaar te stellen.           

Onderwerp: Subsidie 2017 Beheerstichting Hart van Laren
Korte inhoud: Vanaf 2017 krijgt de Beheerstichting Hart van Laren (BES) subsidie voor de activiteiten in het kader van exploitatie en beheer en de programmering van het Hart van Laren. Dit subsidieproces moet nog afgewikkeld worden.
Besluit - Het college besluit een meerjarensubsidie te verlenen aan de beheerstichting Hart van Laren van € 149.207,- voor 2017.

Onderwerp: Subsidie 2018 Beheerstichting Hart van Laren
Korte inhoud: De beheerstichting heeft een subsidieaanvraag gedaan voor 2018. Het college moet hier nog een besluit over nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. voor 2018 een subsidie te verlenen van € 150.000,-
2. de kosten ten laste te brengen van het budget Algemene voorzieningen Hart van Laren 93610003 – 442049.

Onderwerp: Subsidie Beheerstichting Hart van Laren 2019
Korte inhoud: De Beheerstichting Hart van Laren heeft een subsidieaanvraag gedaan voor het eerste kwartaal van 2019. Het college moet daar een besluit over nemen.
Besluit - Het college besluit:
1. aan de beheerstichting Hart van Laren een subsidie te verlenen van € 25.000,- voor het eerste kwartaal 2019;
2. de portefeuillehouder opdracht te geven om in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel te doen voor de
    financiële bijdrage 2019 en daarbij behorende prestatieafspraken met de beheerstichting;
3. de kosten ten laste te brengen van het budget Algemene voorzieningen Hart van Laren 93610003 – 442049.
 

Rondvraag

--