Collegebesluitenlijst 17 juli 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
mevrouw K. van Hunnik
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 juli 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 juli 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Klachtenjaarverslag 2017
Besluit - Het college besluit om kennis te nemen van het jaarverslag van de klachtencoördinator 2017.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwep:  Intrekken gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater
Besluit - Het college besluit:
1. de aanwijzing voor de deelgebieden 01 en 02 op grond van de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren in te 
    trekken;
2. de perceeleigenaren in dit gebied daar schriftelijk over te informeren;
3. bijgevoegd memo over de juridische status van de hemelwaterverordening ter informatie aan de raad toe te zenden.
 

Onderwerp: GEM Crailo B.V.
Besluit - Het college besluit:
1. tot het aangaan van de Aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
    beperkte aansprakelijkheid GEM Crailo BV (bijlage 1);
2. tot het aangaan van de Akte van toetreding (bijlage 2);
3. tot benoeming van P.A.M. Calis, als gevolmachtigde van de gemeente als aandeelhouder van GEM Crailo BV
    conform de voorwaarden van bijgevoegde volmacht (bijlage 3) en hem te belasten met de uitvoering van dit besluit;
4. tot benoeming van wethouder A.H.M. Stam als lid van het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV;
5. kennis te nemen van de Managementovereenkomst met de directeur-bestuurder van GEM Crailo BV (bijlage 4).
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Aanschaf omheining SV Eemnes t.b.v. SV Laren
Besluit - Het college besluit:
1. uit te gaan van aanschaf en plaatsing van maximaal € 15.000, waarvoor de gemeente maximaal €10.000,- 
    beschikbaar stelt;
2. het hekwerk te schenken aan SV Laren op basis van een bevoorschotting van het nog te realiseren 
    sportaccommodatiebeleid;
3. de dekking vanuit jaarresultaat 2017, de daarvoor gecreëerde post van € 300.000,- te belasten voor € 10.000,-.
 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag
Besluit - Het college besluit:
1. het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
2. het primaire besluit niet te herzien en het bestreden besluit in stand te laten.
 

Onderwerp: Bezwaar tegen het voornemen tot en het besluit tot stilleggen kapactiviteiten HectorTreublaan 1t/m 97 T en Pruisenbergen 6 t/m 100.
Besluit - Het college besluit:
1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 15 juni 2018;
2. het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. het primaire besluit van 21 februari 2018 te herroepen;
4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase te honoreren tot een bedrag van € 501,-- voor het
    indienen van een bezwaarschrift.
 

Onderwerp: Kennisnemen van Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018, Memo Laren Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 2018-2030 aan de raad te sturen.
Besluit - Het college besluit:
1. kennisnemen van Uitvoeringsplan Sport, Bewegen en Meedoen 2018;
2. versturen Memo Laren Stand van zaken uitvoering nota Sport, Bewegen en Meedoen 2018-2030 aan de raad.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--