Collegebesluitenlijst 17 april 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 april 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 april 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Jaarrekening BEL Combinatie 2017 - voor zienswijze met raadsinformatiebrief
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de GR BEL Combinatie;
 2. kennis te nemen van het negatieve resultaat van deze jaarrekening 2017 à € 67.275;
 3. kennis te nemen van het accountantsverslag 2017;
 4. kennis te nemen van de door het DB toegezonden raadsinformatiebrief externe inhuur BEL Combinatie;
 5. de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en de raadsinformatiebrief;
 6. de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2017’ van de GR BEL Combinatie

Onderwerp: Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie
Besluit - Het college stemt in met het collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidieaanvraag bij Laren door Le Bocque voor een evenement op Koningsdag 2018 en een subsidieaanvraag voor leges evenementenvergunning
Besluit - Het college besluit:

 1. subsidie aan st. Le Bocque voor een evenement op Koningsdag 2018 te weigeren op grond van artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening;
 2. aan st. Le Bocque een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 315,50 voor leges groot evenement, € 94,50 voor leges ontheffing schenken alcohol en op € 225,33 precario voor een gedeelte van Plein 1945 op Koningsdag 2018;
 3. op de aanvraag voor subsidie leges de hardheidsclausule toe te passen en artikel 6 van de subsidieverordening (indieningstermijnen) buiten werking te stellen;
 4. € 315,50 en € 94,50 te dekken uit de kostenplaats APV 93120001- incidentele subsidies 442000;
 5. € 225,33 te dekken uit de kostenplaats Precario 93064000 incidentele subsidies 442000.

Rondvraag

--