Collegebesluitenlijst 16 oktober 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 30 oktober 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 oktober 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: ENSIA Coördinator
Besluit - Het college besluit mevrouw M. van Veen te benoemen in de rol van ENSIA Coördinator BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Inschrijving Brede regeling combinatiefuncties 2019 tm 2022.
Besluit - Het college besluit:
1. kennis te nemen van Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019 t/m 2022;
2. inschrijven deelname aan de Buurtsportcoach regeling 2019– 2022 naar 140 procent;
3. een plan uit te werken met harde criteria voor de beoogde effecten, waarbij college uitgaat van budget neutraal
    (anders ten laste van Sociaal Domein);
4. na een half jaar en een jaar een rapportage op te stellen over de gerealiseerde effecten.
 

Onderwerp: Vergoeding aan de gemeente Baarn van de kosten voor inzameling huishoudelijk afval Dr. Albert Schweitzerweg 4
Besluit - Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de voortzetting van de afvalinzameling door de RMN aan het huisadres Albert  
    Schweitzerweg 4 in Laren;
2. akkoord te gaan met een jaarlijkse vergoeding voor de deze dienstverlening door de gemeente Laren aan de  
    gemeente Baarn, conform bijgaande overeenkomst;
3. de vergoeding te verantwoorden op kostenplaats afval.

 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

--

 

Rondvraag

--