Collegebesluitenlijst 16 januari 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 23 januari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 januari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Overheveling budgetten van 2017 naar 2018
Besluit - Het college besluit:

  1. akkoord te gaan met de genoemde overhevelingsvoorstellen van budgetten 2017 naar 2018 met uitzondering van de onderwerpen bestemmingsplannen en aanbesteding beheer openbare ruimte;
  2. het voorstel aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Onderwerp: Aantrekken langlopende geldlening
Besluit - Het college besluit een geldlening aan te trekken van € 4.000.000 voor de periode van 3 jaar, aflossing fixe tegen een rentepercentage van 0,1% credit.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Financiering beweegcoach Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. akkoord te gaan met de inzet van 1,14 fte buurtsportcoaches en daartoe een bedrag van €26.375,- beschikbaar te stellen;
  2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van €5.000,- activiteitenbudget;
  3. het budget van zowel de inkomsten als uitgaven van per saldo  € 31.375,- toe te voegen aan het budget van programma 7 Sociaal Domein en daartoe de begroting 2018 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging nr.3/2018.

Onderwerp: Bezwaar tegen last onder dwangsom wegens oprichten tuinhuisje zonder vergunning
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het primaire besluit in stand te laten met aanpassing van de motivering met betrekking tot de monumentenvergunning en een nieuwe begunstigingstermijn van 6 weken vast te stellen.

Onderwerp: Bezwaarschrift DAEB/niet-DAEB Woningbouwvereniging van Erfgooiers
Besluit - Het college besluit in te stemmen met bijgaand bezwaarschift tegen het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties om Woningbouwvereniging van Erfgooiers toe te staan 82 huurwoningen van het predicaat niet-DAEB te voorzien.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes
Besluit - Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen in te stemmen met de hierbij gevoegde beleidsnotitie “Kindarrangement voor de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren”, ten behoeve van de bevordering van maatschappelijke deelname door kinderen in armoede;;
  2. in te stemmen met de 6e begrotingswijziging 2018 en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad.

Onderwerp: Aanvraag Vangnetuitkering 2017
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met het raadsvoorstel vangnetregeling 2017;
  2. het memo Analyse tekort en maatregelen Laren te presenteren aan de raadsleden ten behoeve van instemming met de juistheid ervan.

Rondvraag / Actiepunt

--