Collegebesluitenlijst 15 mei 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 22 mei 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 mei  2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M Calis

Onderwerp: Controleprotocol op de jaarrekening 2018 - 2021
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het voorstel;
2. het voorstel door te geleiden naar de raad.
 

Onderwerp: Jaarstukken 2017, begroting 2019 Goois Natuur Reservaat (GNR) + beleidstukken
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met voorliggende stukken;
 2. af te zien van het inzenden va een zienswijze, alle kleinere voortkomende zaken vanuit dit voorstel is reeds verwerkt in de beleidsstukken van het GNR en daarmee in het verlengde in de begroting van de gemeente.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan/aanpak wateroverlast
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen het GRP 2018-2022 vast te stellen;
 2. voor het opstellen van het uitvoeringsplan, basisrioleringsplan en maaiveldmodel € 30.000 beschikbaar te stellen ten last van de reserve riolering;
 3. begrotingswijziging 1-2018 vast te stellen;
 4. bij een positief rekeningresultaat 2017 bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2017
  € 30.000 te storten in de reserve riolering;
 5. wijzigingen als gevolg van het GRP 2018-2022 op te nemen in de begroting van 2019 en in de berekening van de riooltarieven.


Onderwerp: Verzoek realisatie appartementen Rabolocatie / Keuzenota
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de keuzenota (her)ontwikkeling Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 1 (Rabolocatie);
 2. de gemeente gemeenteraad voor te stellen de keuzenota te bespreken en het college de kaders te geven om de verdere ontwikkeling met de eigenaar uit te werken;
 3. indien de gemeenteraad het voorstel van het college volgt een verklaring van geen bedenking af te geven voor de bouw van 18 appartementen en een klein Rabo-bankgebouw op de locatie Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

1. het convenant ‘Rookvrije Generatie Gooi en Vechtstreek’ vast te stellen;
2. wethouder K. van Hunnik af te vaardigen om namens het college het bijgevoegde convenant te ondertekenen.

 

Rondvraag

 --