Collegebesluitenlijst 14 augustus 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, loco-burgemeester
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
mevrouw R. Kruisinga
de heer P.A.M. Calis
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 augustus 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 7 augustus 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Aanvullende voorschriften Sonny's INC
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met het verwerken van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de organisatoren van Sonny’s Inc;
2. de nieuwe evenementenvergunning vast te stellen.

 

Onderwerp: Advisering door de raad van Laren aan het Commissariaat voor de Media over aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren als lokale publieke media instelling
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan de in artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt gegeven dat de programmering van de lokale omroep is gericht op meerdere gemeenten en dat de gezamenlijke bekostiging door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht;
 2. de adviesaanvraag door te geleiden naar de raad.

 

Portefeuille: wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2018 BEL en DVO 2018 Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie en de Raad te adviseren hierop geen zienswijze in te dienen;
 2. de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in exploitatie van € 502.889 te dekken uit de volgende posten
  - reeds begrote stelpost ‘versterking BEL’ ad. € 150.000
  - reeds begroot maatwerk ad. € 114.836;
  - meeropbrengsten meicirculaire gemeentefonds algemene uitkering ad. € 238.053;
 3. de afname van de DVO-uren aan Riolering (inclusief 75% aan straatreiniging) ad. € 37.744 toe te kennen aan de reserve Riolering;
 4. de afname van de DVO-uren aan Afvalstoffenheffing ad €25.301 toe te kennen aan de reserve afval;
 5. de Raad de 10e begrotingswijziging 2018 Laren – DVO 2018 ter vaststelling voor te leggen.
   
   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

Rondvraag

--