Collegebesluitenlijst 13 november 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: --
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 20 november 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 6 november 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme
Korte inhoud: In oktober 2015 is het college akkoord gegaan met de inhoud van het privacyreglement ‘Gemeentelijk casusoverleg Radicalisering Midden Nederland’ en is de gemeente aangesloten bij dit regionale reglement. Het reglement maakt informatiedeling mogelijk op dit onderwerp. Het nieuwe landelijke convenant ‘Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme’, opgesteld door het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), voldoet aan de Europese wetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de inhoud van het convenant “Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme” en aansluiten bij dit convenant;
 2. in te stemmen met de ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant „Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme? door de bestuurlijke portefeuillehouder, burgemeester R. Kruisinga;
 3. in te stemmen  met de gelijktijdige intrekking van het reglement „Gemeentelijk casusoverleg Radicalisering Midden Nederland? uit 2015;
 4. op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Handleiding voor gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners “Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme”.
   

Portefeuille: Wethouder Calis

Onderwerp: Aanwijzen extra koopzondagen 2019
Korte inhoud: Er is een verzoek ingediend door Bijzonder Laren om extra koopzondagen aan te wijzen in 2019. Op grond van de winkeltijdenverordening is het college bevoegd maximaal 8 extra koopzondagen per kalenderjaar aan te wijzen, naast de maandelijkse koopzondag (eerste van de maand)
Besluit - Het college besluit op grond van artikel 2.3 van de Verordening Winkeltijden Laren 2014 de volgende extra koopzondagen aan te wijzen waarop de winkels in Laren geopend mogen zijn tussen 12.00 uur tot 18.00 uur.
-> 8 december 2019, 15 december 2018; 22 december 2019; 29 december 2019.

 

Portefeuille: Wethouder Stam

Onderwerp: Snoeien en kappen Laren
Korte inhoud: Op basis van de boomveiligheidscontrole uit 2016 zijn begin 2018 bomen gesnoeid en gekapt. De controle van zomer 2018 levert een actielijst op (achterstand van ca. 2 jaar). Deze taak moet z.s.m. opgestart worden.
Besluit - Het college besluit:

 1. de snoei en kap van bomen n.a.v. de veiligheidscontrole 2018 direct uit te voeren;
 2. het budget voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht in de overhevelingsvoorstellen van de jaarrekening 2018 op te nemen;
 3. een lijst van de te kappen bomen op te stellen met plaatsbepaling, opgave oorzaak, en al dan niet herplant, en deze lijst ter kennisneming aan de raad aan te bieden.
   

Onderwerp: Afsluiting integrale reconstructies Laren jaarschijven 2015 & 2016
Korte inhoud: Terugkoppeling van de (financiële) resultaten van uitgevoerde (integrale) civieltechnische projecten in de periode 2016-2017.
Besluit - Het college besluit:

 1. neemt kennis van de resultaten van de uitgevoerde civieltechnische projecten uitgevoerd in 2016-2017;
 2. stemt in met het financieel afsluiten van de civieltechnische projecten van de jaarschijven 2015 en 2016;
 3. de begrotingswijziging 14-2018 vast te laten stellen.

 

Portefeuille: Wethouder Van Hunnik

Onderwerp: Bijdrage schoolmaatschappelijk werk
Korte inhoud: In 2015 is regionaal afgesproken dat gemeenten financieel bijdragen aan de versteviging van het SMW in het Primair Onderwijs. Met de gemeentelijke bijdrage kan samenwerkingsverband Unita meer uren schoolmaatschappelijk werk aanbieden aan alle Larense basisscholen.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan samenwerkingsverband Unita, voor schooljaar 2018-2019, een eenmalige subsidie van € 2.065,50 te verstrekken voor het aanbieden van schoolmaatschappelijk werk en deze kosten te verantwoorden op kostenplaats leerplicht te dekken uit kostenplaats onderwijsbeleid algemeen;
 2. de eenmalige subsidie aan samenwerkingsverband Unita direct vast te stellen.

 

Rondvraag

Wethouder Stam is gemachtigd door college van B&W de leveringsakte van de oude bibliotheekgrond te tekenen d.d. 27 november 2018.