Collegebesluitenlijst 13 maart 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder / locoburgemeester
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 20 maart 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 13 maart 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen besluit tot wegslepen voertuig van Plein 1945
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 1 februari 2018 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.


Portefeuille: Wethouder L. van der Pols

Onderwerp: Bekostiging werkzaamheden Integraal Huisvestingsplan 2014.
Besluit - Het college besluit:
1. het herstel van de glazenluifel, ad. € 13.612,50, van de Larense Montessori School te verantwoorden op 43420041- 438019;
2. de ontstane overschrijding van € 3.821,= te verantwoorden in het rekeningresultaat 2018.
 

Onderwerp: Bijdrage Productief Leren
Besluit - Het college besluit:
1. eenmalig, voor schooljaar 2017-2018 een subsidie te verstrekken van € 1.876,= aan de Coöperatie Productief Leren en dit te verantwoorden op kostenplaats 93610000-442000;
2. artikel 6 (aanvraagtermijn) van de Algemene Subsidieverordening Laren 2011 buiten toepassing te laten;
3. de eenmalige subsidie aan Coöperatie Productief Leren ambtshalve vast te stellen.

 
Rondvraag

--