Collegebesluitenlijst 13 februari 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 20 februari 2018

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 6 februari 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Benoeming leden stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op 21 maart 2018
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de benoeming van de leden voor de stembureaus voor de verkiezing en het referendum op 21 maart 2018 volgens bijgaand rooster;
 2. mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw C.A. de Veij te mandateren om wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Statutenwijziging Singer Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. op grond van artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht de gevraagde toestemming voor statutenwijziging te verlenen (gerelateerd aan de bestaande subsidierelatie);
 2. voor het nieuw aangetreden college na de gemeenteraadsverkiezingen ter besluitvorming agenderen een eventuele verdergaande ontvlechting van de gemeentelijke betrokkenheid en invloed zoals deze nog in de huidige statuten is vastgelegd en in verband hiermee met Singer Laren de mogelijkheid van uitstel van formele afhandeling van de thans voorziene statutenwijziging te bespreken.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Voorbereidingsbudget uitwerking GVVP
Besluit - Het college besluit de in de begroting 2018, jaarschijf 2018 opgenomen investering "onderzoek en ontwikkeling GVVP", groot € 50.000,-, te laten vrijvallen voor de uitwerking (onderzoek en ontwikkeling) van de in dit voorstel genoemde planonderdelen van het GVVP 2017-2021.
 

Onderwerp: Huurovereenkomst Draaimolen, Plein 1945 te Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de verhuur van de grond aan de heer J.L.M. Paashuis;
 2. in te stemmen met de verhuurovereenkomst;
 3. de huuropbrengst te verantwoorden op kostenplaats 93030000 beheer overige gronden, kostensoort 536000 huren.
   

Onderwerp: Besluit last onder dwangsom Noolseweg
Besluit - Het college besluit:

 1. aan de eigenaar van het perceel aan de Noolseweg een last onder dwangsom op te leggen;
 2. de last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenaar van het perceel.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Bekostiging Gooi On Stage
Besluit - Het college besluit:

 1. € 597,76 bij te dragen aan de derde editie Gooi On Stage en te bekostigen uit kostenplaats 93610000-442000;
 2. de bijdrage voor de derde editie Gooi On Stage direct vast te stellen.

 

Rondvraag / Actiepunt

--