Collegebesluitenlijst 11 september 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 september 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 september 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Muziektent Laren
Besluit- Het college besluit akkoord te gaan met de inhoud van de brief, die als bijlage is toegevoegd aan het voorstel
 
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Notitie Sportaccommodatiebeleid Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de notitie Sportaccommodaties Laren 2018;
2. in te stemmen met het voorleggen van de notitie Sportaccommodaties Laren ter vaststelling aan de Raad;
3. de Raad voor te stellen positief te besluiten over de in de notitie aangegeven eenmalige investeringen ad. 
    €262.500 en deze te dekken uit de reserve ingesteld bij de jaarrekening 2017, incidentele initiatieven 2018;
4. de Raad voor te stellen de verdere in de notitie notitie aangegeven actiepunten te laten uitwerken en hiervoor
    met een voorstel terug te komen naar de Raad. Hierbij wordt ook aangegeven welke financiële en personele
    consequenties de uitvoering van het beleid kent.


Onderwerp: Voorstel vrijgave budget ten behoeve van de uitvoeringsprogramma GVVP 2018
Besluit - Het college besluit:
1.  akkoord te gaan met de maatregelen zoals benoemd zijn in het voorstel die voortvloeien uit het Gemeentelijke 
     Verkeer en Vervoersplan Laren;
2.  het in de investeringsplanning jaarschijf 2018 (begroting 2018) opgenomen bedrag van 150.000 euro vrij te 
     geven.
 

Onderwerp: Tweede kwartaalverslag 2018 Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het tweede kwartaalverslag 2018 Vergunningen, Toezicht en Handhaving en dit ter kennisname aan de raad te sturen

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--