Collegebesluitenlijst 11 december 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 december 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 4 december 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Zienswijze regionale samenwerkingsagenda regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Regio Gooi en Vechtstreek vraagt de gemeenteraden om een zienswijze (per programma speerpunten aangeven) ten aanzien van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022.
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen om de volgende zienswijze in te dienen:
Voor de strategische agenda 2019 – 2022 de volgende speerpunten te kiezen, en daarmee focus aan te brengen in de te bereiken resultaten in 2022:
1. infrastructuur (fijnmazig openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, snelwegen (A1, A27), geluidhinder
    verkeerslawaai, fietspaden);
2. economische ontwikkeling (waaronder inclusieve arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt,
    vestigingsbeleid bedrijven, behouden en creëren van werkgelegenheid, cultuur en recreatie);
3. woningbouw (kwantitatief en kwalitatief, inclusief locaties, transformatie bestaande gebouwen);
4. sociaal domein (inclusieve arbeidsmarkt, transformatie jeugdhulp, bescherming en opvang)
5. duurzaamheid (waaronder energietransitie, evaluatie VANG).


Onderwerp: Nieuwe Arbodienstverlening per 1 januari 2019
Korte inhoud: Aanbesteding arbodienstverlening is afgerond en per 1 januari 2019 is er een nieuwe partij.
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitkomst van de aanbesteding Arbodienstverlening 2019-2021;
2. een overeenkomst aan te gaan met de winnende partij: Zorg van de Zaak.


Onderwerp: Brugdagen 2019
Besluit - Het college besluit:
1. twee brugdagen vast te stellen voor het jaar 2019; dit zijn 31 mei 2019 en 27 december 2019. Op deze dagen
    zijn het BEL-kantoor en de gemeentehuizen gesloten.
2. de gemeentesecretaris te mandateren om met ingang van het jaar 2020 de brugdagen aan te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--


Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Huisvestingsverordening 2019
Korte inhoud: De huidige huisvestingsverordening Laren is vier jaar geldig en loopt tot 1 juli 2019. In het kader van de herijking en vernieuwing van deze verordeningen is gevraagd om onze zienswijze te geven op de ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2019.
Besluit - Het college besluit:
1.kennis te nemen van de bijgevoegde ontwerp bouwstenennota voor de nieuwe Huisvestingsverordening 2019;
2.de voorgestelde gemeentelijke zienswijze voor te leggen aan de raad.


Ondewerp: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 Kennis nemen van het Actieplan Boa's 2019 Vaststellen van het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast te stellen. Hierin is opgenomen de inzet van de VTH-organisatie in 2019 en de bestuurlijke prioriteiten. Het Actieplan Boa's 2019 bevat een toelichting op de Boa-bevoegdheden, de beschikbare Boa-capaciteit en prioriteiten. Daarnaast wordt voorgesteld om het VTH-beleidsplan 2019-2022 vast te stellen. Dit is het kader stellend document dat richting geeft aan de uitvoering, ontwikkeling en kwaliteit van de VTH-organisatie voor de komende jaren. Dit plan bevat onder andere de doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren.
Besluit - Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast te stellen en dit ter kennisname
    aan de raad te sturen;
2. het Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 vast te stellen en dit ter kennisname aan
    de raad te sturen;
3. kennis te nemen van het Actieplan Boa's 2019.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering
Korte inhoud: Om de continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen, hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders het besluit genomen om uit het bovenregionaal inkooptraject Noord-Holland te stappen. Dit besluit moet formeel nog bekrachtigd worden door het college B&W.
Besluit - Het college besluit:
1. het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouders Jeugd bekrachtigen om met terugwerkende kracht per
    1 oktober 2018 niet langer deel te nemen aan het Noord Hollandse bovenregionaal inkooptraject 
    ”Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk;
2. instemmen om bij de verlenging van het huidige contract jeugdbescherming en jeugdreclassering dezelfde 
    taieven te hanteren zoals opgenomen bij het eerder vastgestelde toelatingsdocument “Jeugdbescherming, 
   Jeugdreclassering en Maatwerk” (collegevoorstel 18108).
 

Onderwerp:Transformatieplan Zorg voor de Jeugd 2019-2020
Korte inhoud: De afgelopen maanden is in samenwerking met diverse partijen zoals jeugdhulpaanbieders, consulenten en verwijzers het transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek opgesteld. In dit plan is beschreven welke maatregelen de gemeenten (Blaricum, Laren, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren) de komende jaren gezamenlijk willen uitvoeren om het jeugdhulpstelsel beter te laten functioneren. Het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het transformatieplan goedgekeurd. Hierdoor ontvangen de gemeenten financiële middelen om de maatregelen zoals opgenomen in het plan uit te voeren.
Besluit - Het college besluit:
1. het transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
2. de Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 de coördinatie uit te voeren en hierover te
    rapporteren richting het Rijk en de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en 
    Wijdemeren;
3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 

Onderwerp: Subsidie Versa Welzijn 2019
Korte inhoud: Versa Welzijn vervult in het zogenoemde preventief voorveld een belangrijke rol. Het gaat daarbij om het ondersteunen van specifieke doelgroepen waarbij signaleren en verbinden centraal staat. De afspraken zijn weergegeven in een overzicht 'Doelstelling en Afspraak' per doelgroep (Jeugd, Volwassenen, Senioren). In 2018 heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met Versa en de betrokken portefeuillehouders. In dit voorstel worden 'doelstelling en afspraak 2019' aan het college voorgelegd en wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van subsidie voor 2019.
Besluit - Het college besluit:
1. ten behoeve van Versa Welzijn in te stemmen met het verlenen van budgetsubsidie voor 2019 voor een
    bedrag van €359.451;
2. in te stemmen met de in de bijlage geformuleerde Doelstelling en Afspraak diensten Versa Welzijn 2019;
3. in te stemmen met het overhevelen van het persoonsvolgend gefinancierde onderdeel AMW (algemeen
    maatschappelijk werk) en IVTH (intensieve vrijwillige thuishulp) naar budgetfinanciering (hiermee onderdeel
    van €359.451).

 

Rondvraag

--