Collegebesluitenlijst 10 juli 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 juli 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 juli 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Raadsleden en AGV
Besluit - Het college neemt kennis van de informatiebrief en besluit deze door te geleiden naar de Raad.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Ondewerp: Koopsom pensioenvoorziening oud-wethouder
Besluit - Het college Besluit:
1. de extra benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de financiële dekking van de koopsom ten behoeve van de
    pensioenvoorziening van een oud-wethouder;
2. deze middelen te dekken uit de begroting 2018.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwep: Uitvoering overeenkomst Jeugdzorgplus Intermetzo
Besluit - Het college besluit de overeenkomst Jeugdzorgplus vast te stellen en hiermee in te stemmen met een verhoging van regionaal € 35.000 euro voor de uitvoering van de overeenkomst.
 

Onderwerp: Inkoop Beschermd Wonen regio Gooi & Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:
1. het toelatingsdocument Beschermd Wonen 2019-2021 vast te stellen;
2. binnen de regionale begroting Bescherming en Opvang zeven extra regionale plekken  Beschermd Wonen voor
    cliënten met een actieve verslaving in te kopen;
3. mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van 
    inschrijvers Beschermd Wonen uit te voeren;
4. mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, tevens volmacht te verlenen aan de
    manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden
    gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een    overeenkomst en alle andere
    besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding.
 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst St. Vogelopvangcentrum Midden-Nederland
Besluit - Het college besluit:
1. een dienstverleningsovereenkomst voor 4 jaar met Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland af te sluiten
    voor de opvang van in het wild levende vogels;
2. in de begroting 2019 en verder een structurele budgetverhoging van €2800.- op te nemen voor Dierenopvang.
 

Onderwerp: Beleidsregels Sociaal Domein gemeente Laren 2018
Besluit - Het college besluit:
1. de beleidsregels sociaal domein gemeente Laren 2018 vast te stellen;.
2. de volgende beleidsregels in te trekken:
      - nadere regels behorende bij de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Laren 2015;
      - nadere regels behorende bij de Verordening Jeugdhulp gemeente Laren 2015;
      - beleidsregels Inkomensvoorziening Participatiewet 2015.
 

Rondvraag

--