Collegebesluitenlijst 10 april 2018

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 17 april 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 3 april 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit:

  1. in te stemmen met de concept-zienswijze op de jaarstukken 2017;
  2. in te stemmen met de concept-zienswijze op de programmabegroting 2019;
  3. de concept zienswijze in bijgevoegde brief als voorlopige reactie te versturen, na consultatie van het presidium op 8 mei 2018 voor de reactietermijn van 24 mei 2018;
  4. het raadsvoorstel aan de raad voor te leggen voor definitieve besluitvorming.

Onderwerp: Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT
Besluit - Het college besluit de verantwoordingsrapportages Basisregistraties Adressen en Gebouwen en Grootschalige Topografie vast te stellen ter horizontale verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting departementen.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidieaanvraag door st. Feestweek-Oranjecomité Laren voor leges opgelegd voor de evenementenvergunning Koningsdag 2018.
Besluit - Het college besluit:

  1. aan st. Feestweek-Oranjecomité Laren twee eenmalige subsidies te verlenen en deze vast te stellen op € 315,50 voor leges groot evenement en € 225,33 precario voor een gedeelte van Plein 1945 op Koningsdag 2018;
  2. € 225,33 te dekken uit de kostenplaats Precario 93064000-incidentele subsidies 442000;
  3. € 315,50 te dekken uit de kostenplaats APV 93120001-incidentele subsidies 442000.


Onderwerp: Bestuursopdracht Jeugdslag 2.0
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht Jeugdslag 2.0 2018-2022;
2. in te stemmen met het format Jaarplan Jeugd en Gezin.


Rondvraag

--