Collegebesluiten 6 november 2018

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 november 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 30 oktober 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

Onderwerp: Zienswijze brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met voorgestelde zienswijze in bijgevoegde conceptbrief;
2. de zienswijze ter vaststelling door te geleiden naar de raad van 22 november 2018.


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Subsidieverzoek Gooise Tram
Besluit - Het college besluit geen subsidie te verlenen aan Stichting Gooise Tram

Onderwerp: Belastingverordeningen 2019 Laren
Korte inhoud Jaarlijks wordende belastingverordeningen opnieuw vastgesteld. Zo ook voor 2019.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de genoemde belastingenvorderingen 2019:
1. Begraafrecht 2019;
2. Precarioverordening 2019;
3. Hondenbelasting 2019;
4. Onroerende Zaakbelasting 2019;
5. Afvalstoffenheffing 2019;
6. Marktgeldenverordening 2019;
7. Rioolheffing 2019;
en deze voor vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Ontwerp actieplan geluid Laren 2018- 2023
Korte inhoud Op 17 oktober 2017 heeft het college de geluidsbelastingkaart voor Laren vastgesteld. In vervolg hierop is Laren wettelijk verplicht een actieplan geluid vast te stellen waarin het beleid voor de komende 5 jaar met betrekking tot verkeerslawaai rond gemeentelijke wegen wordt beschreven. Om aan deze verplichting te voldoen is het voorstel om het bijvoegde ontwerp actieplan geluid vast te stellen.
Besluit - Het college besluit:
1. het ontwerp actieplan geluid Laren 2018-2023 vast te stellen;
2. akkoord te gaan met de overschrijding van de plandrempel van 70 dB Lden op 2 woningen;
3. een ieder in de gelegenheid te stellen tot het indienen van een zienswijze;
4. de raad te informeren over het ontwerp actieplan geluid en op deze wijze in de gelegenheid
    te stellen om haar mening kenbaar te maken;
5. aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van het ontwerp
    actieplan geluid.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal Domein
Korte inhoud De gemeenten werken binnen de regio G&V sinds 2011 samen aan de inkoop en het beheer van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Voor de controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid van de cijfers is een controleprotocol 2018/2019 opgesteld.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het controleprotocol van de regio G&V
voor het Sociaal Domein.
 

Rondvraag

--