Collegebesluiten 4 december 2018

Download getekende besluitenlijst
 

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig: 
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 11 december 2018
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d 27 november 2018
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester Kruisinga

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--
 

Portefeuille: Wethouder van Hunnik

Onderwerp: Financiering verledding Hart van Laren
Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de financiering door de gemeente van de verledding van het Hart van Laren. Er zijn daar eerder besluiten over genomen, maar de benodigde middelen zijn nog niet in de begroting verwerkt.
Besluit - Het college besluit:
1. € 112.500 beschikbaar te stellen voor de verledding van het Hart van Laren;
2. de eerste factuur voor het verledden van het Hart van Laren à € 60.165,- direct te betalen
    en ten laste te brengen van Algemene voorzieningen Hart van Laren (93610003-
    443899);
3. het totaal benodigde bedrag à € 112.500,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Exploitatie WSI;
4. dit te verwerken in de jaarrekening 2018 en de gemeenteraad hierover te informeren.


Onderwerp: Begroting apparaatskosten HBEL 2019
Korte inhoud: De meerjarenraming van de Uitvoeringsorganisatie HBEL voor de BEL-gemeenten wordt ter besluitvorming voorgelegd voor het jaar 2019. Daarbij wordt een meerjarig beeld tot en met 2022 gegeven. Dit voorstel sluit aan op het voorstel voor de uitvoeringsorganisatie HBEL in 2018 d.d. 7 augustus 2018 en de daar genoemde ontwikkelingen in de komende jaren en de daarover geschreven raadsmemo d.d. 16 augustus 2018. In dit voorstel worden de wijzigingen ten opzichte van dat voorstel nader toegelicht. Deze wijzigingen betreffen voor 2019 alleen de inzet op jeugd en de verdeling van kosten tussen de gemeenten.
Besluit - Het college besluit:
1. de begroting van de apparaatskosten HBEL van 2019 ter hoogte van de bedragen (in €) in
    tabel 1 vast te stellen;
2. deze kosten in 2019 te dekken uit de bestaande budgetten voor uitvoeringskosten Sociaal       
    Domein en de verschillen in 2019 (zoals in tabel 2) bij de jaarrekening te verrekenen met
    de reserve Sociaal Domein;
3. kennis te nemen van de gepresenteerde meerjarencijfers apparaatskosten HBEL voor de
    jaren 2020-2022 in afwachting van het definitieve voorstel in het voorjaar van
    2019.

 

Rondvraag

--