Collegebesluitenlijst 9 mei 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
16 mei 2017                                                                     

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 mei 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van DVO-verdeling 2017 over exploitatie (betreft raadsprogramma’s) en projecten (betreft investeringen en grondexploitaties);
  2. de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van € 304.174 wordt door de volgende posten gedekt:  € 279.914 vrijval budgetten in het kader van inbedden Beleidsregie & Gemeentecontrol binnen de BEL Combinatie;  € 18.000 budget ten behoeve van Openbare Orde en Veiligheid (Kadernota 2017); € 6.260 te dekken uit het positief begrotingsresultaat 2017.
  3. de verhoging van de DVO-uren aan Riolering (inclusief 75% straatreiniging) bedraagt € 111.206. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Riolering.
  4. de verhoging van de DVO-uren aan Afvalstoffenheffing bedraagt € 10.679. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Afvalstoffenheffing.
  5. de 5e begrotingswijziging 2017 - DVO 2017 vast te stellen.

Onderwerp: Zienswijze BEL Combinatie jaarrekening 2016, 1ste begrotingswijziging 2017 en ontwerp begroting 2018
Besluit - Het college stelt de raad voor:

  1. met betrekking tot de jaarrekening 2016 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijzeprocedure zienswijzen in te dienen zoals vermeld in de bijlage ‘memo zienswijze BEL jaarrekening 2016 en begroting 2018’.
  2. met betrekking tot de 1ste begrotingswijziging 2017 geen zienswijze in te dienen.
  3. met betrekking tot de ontwerp begroting 2018 en de meerjarenraming van 2019-2021 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijzeprocedure zienswijzen in te dienen zoals vermeld in de bijlage ‘memo zienswijze BEL jaarrekening 2016 en begroting 2018’.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Oplegging last onder dwangsom
Besluit - Het college besluit:

  1. aan de eigenares van het perceel aan de Gooiergracht een last onder dwangsom op te leggen;
  2. de last onder dwangsom bekend te maken bij de eigenares.

Onderwerp: Commissievoorstel om de commissie R&I te peilen ivm verzoek splitsen perceel
Besluit - Het commissievoorstel voor te leggen aan de commissie R&I.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel bescherming en opvang en daarbij horende bijlagen (voorstel aan de raden vanuit Regio Gooi en Vechtstreek, beleidsplan bescherming en opvang, matrix zienswijzen).

Onderwerp: Aanvraag Vangnetregeling 2016
Besluit - Het college besluit de raad, overeenkomstig bijgevoegd voorstel, voor te stellen de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet te berichten dat de gemeenteraad van Laren instemt met de aanvraag vangnetregeling BUIG 2016 en kennis heeft genomen van de hierbij behorende notitie “Vangnetuitkering Participatiewet 2016”.

 

Rondvraag / Actiepunt
--