Collegebesluitenlijst 7 november 2017

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Adus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 14 november 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 31 oktober 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Motie intergemeentelijk subsidiebureau
Besluit - Het college besluit:

  1. niet over te gaan tot een intergemeentelijk subsidiebureau;
  2. de raad over dit besluit te informeren middels onderliggende memo’s.

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een noodmast bij Singer ten behoeve van mobiele telecommunicatie met een instandhoudingstermijn tot 15 november 2017
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 24 oktober 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af te wijzen.
 

Onderwerp: Op verzoek van de erfgenamen wordt voorgesteld om de onlangs vastgestelde straatnaam Dr. Boekelmanpad te wijzigen naar: Dokter W.A. Boekelmanpad.
Besluit - Het college besluit op verzoek van de erfgenamen de naam Dr. Boekelmanpad te wijzigen in Dokter W.A. Boekelmanpad.
 

Onderwerp: Bestuursopdracht verzoek realisatie appartementen Rabo-locatie
Besluit - Het college besluit:

1. in te stemmen met de conceptbestuursopdracht;
2. de raad voor te stellen de bestuursopdracht vast te stellen.
 

Onderwerp: Concept ontwerp bestemmingsplan Correctieve herziening Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Laren en bij de commissie R&I de meningen en gevoelens te peilen omtrent dit plan.
 

Onderwerp: Bezwaar tegen geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fietsenhok op het perceel Tafelbergweg 21.
Besluit - Het college besluit:

  1. zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit, d.d. 12 januari 2017, verzonden op 16 januari 2017, waarbij de omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Laren-Noord is geweigerd, te herroepen;
  3. omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo voor het plaatsen van het onderhavige fietsenhok op het perceel Tafelbergweg 21, alhier.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

--
 

Rondvraag / actiepunt

--