Collegebesluitenlijst 7 maart 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer  T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer  G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:

--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
14 maart 2017                                                                       

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 februari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest
--

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Onderzoekresultaat Waar staat je gemeente - Laren
Besluit - Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek.
  2. de raad te informeren door het sturen van de rapportage met een begeleidend memo.
  3. de resultaten van het onderzoek te publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website.

Onderwerp: Subsidieaanvraag kosten leges voor Koningsdag 2017 door st. Feestweek Laren N.H.
Besluit - Het college besluit:

  1. aan st. Feestweek Laren N.H. voor legeskosten Koningsdag 2017 een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 222,-
  2. de kosten te dekken uit het budget Precario 93064000-442000 (incidentele subsidies).

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Memo ter peiling aan de commissie R&I voorleggen inzake het perceel Caliskamp 3
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde memo en deze ter peiling voor te leggen aan de commissie R&I.

Onderwerp: Elektronisch Communiceren: handboek retrospectieve vervanging bouwdossiers
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met het handboek retrospectieve vervanging bouwdossiers d.d. 10-02-2017.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

 

Rondvraag / Actiepunt
--