Collegebesluitenlijst 7 februari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
14 februari 2017                                                                          

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijsten d.d. 31 januari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Nieuw beleid HR gesprekken
Besluit - Het college besluit:

 1. het visiedocument HR gesprekken vast te stellen
 2. kennis te nemen van het implementatie conform bijgaand Implementatieplan HR gesprekken
 3. de huidige regeling ‘functioneren en beoordelen’ en andere afspraken en regelingen rondom functioneren en beoordelen in te trekken met ingang van 1 januari 2017

Onderwerp: Benoeming stembureauleden en plaatsvervangend stembureauleden (inclusief mandatering) voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017.
Besluit - Het college besluit:

 1. de personen in het voorstel te benoemen.
 2. mandateert M. Rigter-Roodhart, W.A. van Raaij, M.Y. van Veen en A. Roosenboom-Loos om wijzigingen aan te brengen in de stembureau indeling.

Onderwerp: Rapportage Audit Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de uitkomsten van de (collegiale) audit en bijgevoegde memo.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Kaderbrief regio Gooi- en Vechtstreek 2018
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de Kaderbrief 2018 en deze ter kennisname te brengen van de raadsleden.

Onderwerp: Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2016
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststelling Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het concept definitieve Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030
 2. het concept ter vaststelling aan de raad aan te bieden

Onderwerp: Centrumvisie Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Centrumvisie Laren;
 2. de raad voor te stellen de Centrumvisie Laren vast te stellen.

De burgemeester tekent ten overvloede aan dat hij groot belang hecht aan de cultuur-historische en groene waarde van het hertenkamp. Hij wenst dit terrein derhalve te vrijwaren van een eventuele parkeerbestemming.

Onderwerp: Bestuursopdracht en Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Centrum Laren
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met Bestuursopdracht en Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Centrum Laren
 2. de raad voor te stellen de Bestuursopdracht en de Nota van Uitgangspunten vast te stellen.

Onderwerp: Klusopdracht inventarisatie opslagterrein Laren e.o., Goyergracht Zuid
Besluit - Het college stelt de gezamenlijke klusopdracht vast.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 3e kwartaal 2016
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van de rapportage realisatie dienstverlening Sociaal Domein HBEL 3e kwartaal 2016 en stuurt deze ter kennisname naar de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--