Collegebesluitenlijst 6 juni 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
13 juni 2017                                                                        

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 mei 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er - conform de bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – voor de gemeente Laren over 2016 voor 1 politieke ambtsdrager sprake is van verrekeningsplicht, echter dat er geen verrekening dient plaats te vinden, omdat er geen sprake is van neveninkomsten. Voor de overige politieke ambtsdragers is er geen sprake van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Concept jaarstukken 2016 Laren
Besluit - Het college besluit met mandaat aan portefeuillehouder Financiën om nog enkele tekstuele aanpassingen aan te brengen:

  1. de jaarstukken 2016 vast te stellen
  2. de productenrealisatie 2016 vast te stellen;
  3. de jaarstukken 2016 en het raadsvoorstel (inclusief bijbehorende stukken) behorend bij de jaarstukken 2016 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om handhaving betreffende een bijgebouw op het perceel Groeneweegje 3
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van 11 mei 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften en het bezwaarschrift tegen het besluit van 10 oktober 2016 ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bezwaarschrift tegen de brief van 10 november 2016 niet-ontvankelijk te verklaren en voorts het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 van de Awb af te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2016
Besluit - Het college besluit het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Laren 2016 vast te stellen en de raad via een memo in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag.

 

Rondvraag / Actiepunt
--