Collegebesluitenlijst 5 september 2017

 Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer T.W.Smit, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 september 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 29 augustus 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--
 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Beheer kunstcollectie Laren
Besluit - Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht 'beheer kunstcollectie';
2. de bestuursopdracht ter kennisname aan de raad te versturen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Herontwikkeling Crailo
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze op 6 september a.s. naar de gemeenteraad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Evaluatie mantelzorgcompliment 2015-2016 ter kennisname naar de raad
Besluit -  Het college besluit akkoord te gaan met het verzenden van het evaluatie mantelzorgcompliment aan de raad.

 

Rondvraag / Actiepunt
--