Collegebesluitenlijst 5 december 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
de heer L.C. van der Pols, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 13 december 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 november 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Cliëntondersteuning 2018
Besluit - Het college besluit:

  1. aan MEE UGV voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van € 1.010 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde individuele cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur. Voor deze individuele cliëntondersteuning een bedrag van € 15.110 op basis van geschatte inzet in 2018 te bevoorschotten. Afrekenen van de persoonsvolgende subsidie aan MEE UGV door de totale kosten individuele  cliëntondersteuning te verdelen over de HBEL gemeenten naar rato van het aandeel per gemeente in de totale werkelijke uren individuele cliëntondersteuning HBEL;
  2. aan het Adviespunt Zorgbelang voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van € 1.010 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur;
  3. aan Per Saldo voor cliëntondersteuning 2018 een beschikbaarheidssubsidie te verstrekken van € 1.010 (als onderdeel van de totale HBEL beschikbaarheidssubsidie van € 6.500) en de daadwerkelijk geleverde cliëntondersteuning te bekostigen via persoonsvolgende subsidiëring op basis van € 75 per uur;
  4. in te stemmen met de subsidies voor cliëntondersteuning niet langer als risico aan te merken op de lijst met risicoprojecten, en daarmee 'op groen te zetten'.

Onderwerp: Vaststellen (nadere) subsidieregeling stimulering inwonersinitiatieven voor 2018
Besluit - Het college besluit:

  1. de Nadere regeling Stimulering Inwonersinitiatieven 2018 vast te stellen;
  2. de portefeuillehouder Sociaal Domein, op grond van artikel 168 van de gemeentewet, te machtigen om te besluiten op aanvragen in het kader van voornoemde regeling.

Rondvraag / Actiepunt

--