Collegebesluitenlijst 4 juli 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 11 juli 2017


Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Inkoop Jeugd GGZ
Besluit - het college besluit:

 1. het toelatingsdocument Jeugd GGZ vast te stellen (bijlage 1).
 2. geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze nota en meegeleverde bijlagen totdat de openbare publicatie op 11 juli 2017 heeft plaatsgevonden.
 3. de reactiematrix op de adviezen van de adviesraden sociaal domein vast te stellen (bijlage 3).
 4. de opbouw van de tarieven Jeugd GGZ vast te stellen.
 5. in te stemmen met een taakgerichte bekostiging op basis van inwoneraantallen voor infrastructurele instellingen.
 6. volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren.
 7. ermee in te stemmen dat het contractbeheer voor de overeenkomst Jeugd GGZ die voortkomt uit het bijgevoegd toelatingsdocument per januari 2018 door de Regio Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd.
 8. de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief ‘Inkoop Jeugd GGZ 2018’ (bijlage 4) en op 11 juli 2017 naar de gemeenteraad versturen.
 9. in te stemmen met het voortzetten van de Dyslexie conform huidige werkwijze zoals vastgelegd in het toelatingsdocument
   

Onderwerp: Beantwoording brief Rekenkamer BEL over Kinderen uit kansarme gezinnen
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de opgestelde beantwoording met inachtneming van aanpassing aanhef.

 

Rondvraag / Actiepunt

--