Collegebesluitenlijst 3 oktober 2017

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 11 oktober 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 september 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Samenwerking HBL
Besluit - Het college besluit:

 1. de bijgevoegde gemeenschappelijke regeling (GR) ter versterking van de regionale bestuurskracht aan te gaan, onder voorbehoud van de formele toestemming van de raden als bedoeld in art. 1 W.g.r. en tevens onder de voorwaarde dat Gedeputeerde Staten akkoord gaan met de regeling in combinatie met het stilleggen van de Arhi-procedure;
 2. deze regeling (incl. toelichting en processchema) met de aanbiedingsbrief zenden aan GS in het kader van de lopende arhi-procedure;
 3. na reactie van GS (en met verwerking van eventuele aanwijzingen van die zijde) de GR voorleggen aan de gemeenteraad voor formele toestemming (raadsvergadering december).
   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Hoefloo 20a-22; brief van 03-09-2017 van H. van Marle en I. Spijker
Besluit -
Het College neemt kennis van het memo en bijbehorende stukken.

Onderwerp: Locatie realisatie hotel Torenlaan 1
Besluit -
Het college besluit:

 1. in te stemmen de locatie Torenlaan 1 voor het realiseren van een hotel;
 2. kennis te nemen van de te volgen ruimtelijke procedure.
   

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Besluit - Het college besluit:

 1. artikel 6, 7 en 10 van de Algemene Subsidieverordening Laren 2011 buiten toepassing te laten omdat op regionaalniveau afspraken zijn gemaakt over de invulling en doel van het schoolmaatschappelijk werk;
 2. in 2017 in totaal € 4.131,- te verstrekken aan samenwerkingsverband Qinas en Unita voor de uitvoering van één jaar schoolmaatschappelijk werk, en het direct vast te stellen.

Rondvraag / Actiepunt

--