Collegebesluitenlijst 31 oktober 2017

Download getekende besluitenlijst

Aanwezig:
mevrouw R. Kruisinga, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 7 november 2017

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 oktober 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille: Burgemeester R. Kruisinga

--

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

--

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen het besluit tot het gedeeltelijk afwijzen van het verzoek om handhaving betreffende de kliko-ombouw op het perceel Postiljon 34
Besluit - Het college besluit zich niet te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en besluit het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen, het verzoek om handhaving toe te wijzen en voorts eigenaresse van de kliko te verzoeken binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit op bezwaar een ontvankelijke omgevingsvergunning aan te vragen voor het in stand houden.

Onderwerp: Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een zorg- en cultuurgebouw alsmede het oprichten van 92 zorgappartementen, het kappen van 233 bomen, het aanleggen van nieuwe in- of uitritten en het plaatsen van een vlaggenmast op het perceel Hector Treublaan 1 t/m 97T en Pruisenbergen 6 t/m 100 te Laren
Besluit - Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en alle bezwaren niet ontvankelijk te verklaren.

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols

Onderwerp: Informatie bulletin, bestuursverslag en jaarrekening Talent Primair
Besluit - Het college besluit kennis te nemen van het informatie bulletin, het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en het ter informatie aan te bieden aan de raad.
 

Rondvraag

--