Collegebesluitenlijst 31 januari 2017

Download getekende collegebesluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer E.J. Roest, burgemeester
de heer T.W. Smit, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer L.C. van der Pols, wethouder
de heer G. Kolhorn, secretaris

Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren gehouden op
7 februari 2017                                                                         

 

 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 januari 2017
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester E.J. Roest

Onderwerp: Samenstelling Bestuur GNR
Besluit - Het college besluit wethouder L. van der Pols als plaatsvervangend lid aan te wijzen.

 

Portefeuille: Wethouder T.W. Smit

Onderwerp: Overheveling budgetten van 2016 naar 2017
Besluit - Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverheveling naar 2017.
 2. de volgende besluiten aan de raad voor te leggen:
  a) Een bedrag van € 448.080 opnieuw beschikbaar te stellen in 2017 voor niet uitgevoerde activiteiten in 2016.
  b) De activiteiten in 2017 te dekken uit de volgende reserves:
 •  Algemene reserve € 425.274
 •  Reserve riolering € 17.316
 •  Reserve sociaal domein € 5.490

3. de begrotingswijziging 2017 vast te stellen

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Foodcourt Brink37a/Eemnesserweg 3
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen, een verklaring van geen bedenking af te geven voor het realiseren van een foodcourt en 4 appartementen en in te stemmen met het conceptraadvoorstel;
 2. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing;
 3. in te stemmen met de anterieureexploitatieovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder L.C. van der Pols
--

 

Rondvraag / Actiepunt
--